Služba za civilnu zaštitu i vatrogasna postrojba

Služba za civilnu zaštitu i vatrogasna postrojba

Tel: 032 881 700

Služba za civilnu zaštitu i vatrogasna postrojba:

- izvršava i osigurava izvršavanje zakona i drugih propisa u oblasti civilne zaštite te sprovodi utvrđenu politiku iz te oblasti,

- vrši stručno-operativne, administrativno-tehničke i druge poslove koji se odnose na prevenciju i zaštitu od požara, servisiranje aparata i druge opreme koja se koristi u svrhu gašenja požara, kao i druge poslove u vezi sa provođenjem propisa koji se odnose na oblast protiv požarne zaštite,

Služba vrši druge poslove po nalogu Općinskog načelnika i Općinskog vijeća.