Služba za opću upravu i društvene djelatnosti

SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Pomoćnik Općinskog načelnika za opću upravu i društvene djelatnosti Ilija Barešić, prof.

Tel:032 888 629 Ured broj 9 Služba za opću upravu i društvene djelatnosti Općinska služba za opću upravu i društvene djelatnosti obavlja upravne poslove, dopunske poslove osnovne djelatnosti i pomoćne poslove iz samoupravnog djelokruga općine u oblastima:

1. Opće uprave koja obuhvaća:

- rada i radnih odnosa uposlenih,

- poslove prijemne kancelarije pisarnice i arhive,

- informatičke poslove za službe,

- personalne poslove uposlenih,

- matična evidencija građana,

- vođenje biračkog popisa,

- poslove rada i radnih odnosa

- poslove telefonske centrale,

- poslovi umnožavanja pisanog materijala,

- daktilografske poslove za potrebe službe,

- poslovi rada na računaru,

- poslovi prijevoza u svrhu obavljanja poslova i zadataka,

- poslovi ugostitelja,

- nabavka potrošnog materijala, opreme i drugih roba i usluga

- kurirski poslovi,

- održavanje čistoće u radnim prostorijama,

- druge pomoćne poslove,

2. Društvene djelatnosti koje obuhvaćaju: obrazovanje, zdravstvo, kulturu, sport, funkcioniranje mjesnih zajednica, nevladine organizacije i boračko invalidsku zaštitu i u okviru kojih se vrše slijedeći poslovi:

- Izvršava i osigurava izvršavanje zakona i drugih propisa;

- analizira, inicira, te sudjeluje u izradi i realizaciji planova, projekata, programa;

- predlaže i izrađuje nacrte propisa u oblastima za koju je utemeljena;

- osigurava suradnju sa drugim organima, drugim općinama i organima Županije iz oblasti za koju je utemeljena;

- priprema akte pravne regulative za mjesne zajednice;

- u upravnom postupku rješava o upisu promjena u Registar mjesnih zajednica i odgovorna je za ažurnost i vjerodostojnost tog Registra;

- daje stručne upute kod administrativnih promjena u mjesnim zajednicama, kod izbora tijela, ili u procesu pripremanja referenduma građana i sl.;

- pruža stručnu pomoć dužnosnicima mjesne zajednice za izvršenje njihovih zadataka;

- prati stanje i rješava u upravnim stvarima i poduzima upravne i druge mjere u oblasti boračko-invalidske zaštite;

- vrši obračun redovnih mjesečnih primanja, vodi knjigovodstvenu i drugu evidenciju o ostvarenim pravima po osnovu boračko-invalidske zaštite;

- vodi statistiku i evidenciju o svim ostvarenim i dopunskim pravima boračke populacije, te administrativnu obradu podnesenih zahtijeva korisnika;

- prati stanje i predlaže mjere za stvaranje boljih zdravstvenih uvjeta za stanovnike na prostoru općine;

- surađuje s institucijama zdravstva na organiziranju i provođenju primarne zdravstvene zaštite stanovništva;

- radi na afirmaciji i uvođenju obiteljske medicine kao oblika pružanja zdravstvene zaštite;

- vodi evidenciju, pomaže pri utemeljenju, registraciji izradi akata i radu udruga građana, te prati, proučava i predlaže mjere za rješavanje problema u njihovom radu;

- radi na zadovoljavanju potreba omladine;

- surađuje sa nevladinim organizacijama;

- prati stanje i poduzima potrebne mjere pomoći subjektima koji se bave pitanjima informiranja, posebno radija, televizije i sl.;

- stvara uvjete za unapređenje odgojno-obrazovnog procesa u osnovnim i srednjim školama, kao i predškolskim ustanovama;

- provodi postupak i vodi evidenciju o dodjeli studentskih kredita i stipendija;

- ostvaruje suradnju sa neprofitnim sektorom i osigurava da rade na ostvarenju planiranih ciljeva,

- vodi evidenciju sportskih, kulturnih i drugih institucija koji su od općinskog značaja,

- vrši upravni nadzor nad ostvarivanjem javnog interesa općine u oblasti kulture i sporta,

- organizira, izdaje odobrenja i posreduje pri organiziranju kulturnih, sportskih i drugih sličnih manifestacija na prostoru općine;

- vodi brigu o obilježavanju državnih i drugih praznika i blagdana i značajnijih datuma sukladno općinskim propisima;

- izrađuje izvješća, analize, informacije i sl. samoinicijativno ili na traženje drugih nadležnih tijela;

- vodi opće i administrativne te informatičke poslove za potrebe službe;

- vrši poslove iz nadležnosti službe koje na Općinu prenese Županija ili Federacija;

Služba obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti i poslove po nalogu Općinskog načelnika i Općinskog vijeća.


Opća uprava i društvene djelatnosti - OBRASCI

 

Zahtjev za dodjelu stipendije (Min. za obrazovanje)

 

 Izjava studenta da ne prima stipendiju po drugom osnovu (potrebno ju je potpisati i ovjeriti pri predaji dokumenata)

 

 

Upute za one koji žele sklopiti brak