U srijedu, 12.12.2018. održana je 18. sjednica Lokalnog ekonomskog foruma Općine Žepče. Na sjednici se raspravljalo o Nacrtu budžeta/proračuna Općine Žepče za 2019. godinu, Izvještajima o realizaciji Akcionog plana Integrirane strategije razvoja za 2018. godinu i realizaciji Akcionog plana kapitalnih investicija Općine Žepče za 2018. godinu. Također, LEF-u su prezentirani prijedlozi Odluke o  iznosu komunalne naknade za stambene objekte na teritoriji Općine Žepče te Odluke o sigurnosti  i organizaciji prometa na cestama Općine Žepče.

LEF je upoznat sa sadržajem ankete o zadovoljstvu privatnog sektora uslugama javnog sektora u 2018. godini.

Predloženi Nacrt budžeta/proračuna prezentirao je pomoćnik Načelnika za gospodarstvo i financije Namik Malićbegović istaknuvši strukturu prihoda i rashoda, planirane projekte, odstupanja u odnosu na 2018. godinu. Istaknuo je da do promjena u strukturi neporeznih prihoda a koji se odnose na općinske naknade i takse koje plaćaju privredni subjekti, nije došlo. Općinski načelnik je dodatno pojasnio strukturu budžeta/proračuna, istaknu važne projekte planirane za 2019. godinu a osvrnuo se na status realizacije projekta gradske kotlovnice i sortirnice otpada.

LEF je jednoglasno podržao Nacrt budžeta/proračuna za 2019. godinu. Informacije o realizaciji akcionih planova Strategije razvoja i Plana kapitalnih investicija primljene su k znanju uz napomenu direktorice RAŽ-a Branke Janko da se u 2019. godini započinje proces izrade novog Plana kapitalnih investicija Općine Žepče za naredni petogodišnji period.