Odražana V sjednica LEF-a

U utorak, 20.01.2015. godine, u Sali OV održana je V sjednica Lokalnog ekonomskog foruma općine Žepče. Sjednici su prisustvovali predstavnici javnog i privatnog sektora kao i predstavnik Njemačkog društva za međunarodnu suradnju (GIZ GmbH) Bojan Vojvodić.

Dnevni red V. sjednice LEF-a sadržavao je 10 točaka.

Nakon usvajanja Zapisnika za IV sjednice, usvojen je  Plan rada LEF-a za 2015. godinu. Prezentirana je Odluka o izmjeni odluke o građevinskom zemljištu općine Žepče. Prema riječima Brigite Lovrić, pomoćnice načelnika za graditeljstvo i prostorno uređenje izmjena Odluke o građevinskom zemljištu se odnosi na subvencioniranje početnih troškova izgradnje proizvodnih objekta na području općine Žepče i predstavlja  vid olakšice privatnom sektoru. Izmjena Odluke podrazumijeva smanjenje početnih troškova za proizvodne objekte koji se grade u Poslovnoj zoni „Polja“ za 75%, kao i za izgradnju proizvodnih objekata na gradskom i ostalom građevinskom zemljištu na području općine Žepče u zavisnosti od broja zaposlenih, a kreću se u  rasponu od 75% za zapošljavanje preko 200 radnika do 30% za pouzeća koja upošljavaju do 30 radnika.  Ova odluka je od strane članova LEF-a naišla na odobravanje posebno jer je proistekla iz inicijative LEF-a.

Usvojena je  Preporuka/mišljenje LEF-a koje će se uputiti prema Općinskom vijeću Žepče, a odnosi se na prosječnu građevnu cijenu m2 korisne stambene površine za 2015. godinu. Prijedlog LEF-a je da OV Žepče usvoji cijenu u visini od 550,00 KM, što je za 50 KM niža u odnosu na cijenu iz 2014. godine.

Na sjednici se razgovaralo i o Zajedničkoj izjavi poslovnih subjekata koja je upućena na adresu LEF-a, općinskog načelnika i OV ,a  odnosi se na potrebe privatnih subjekata koji posluju na području Donje Golubinje a koje su povezane sa neriješenim pitanjem  vodovodne i kanalizacione mreže,  kao i problemi sa napajanjem električnom energijom poslovnih objekata. Predsjednik LEF-a Namik Malićbegović je predstavio planove Općine kada su u pitanju radovi na rekonstrukciji vodovodne i kanalizacione mreže u poslovnoj zoni Donja Golubinja. Općinski načelnik Mato Zovko je najavio da će razmotriti prijedlog da se Donja Golubinja formalno-pravno registruje kao Poslovna zona. Zaključeno je da će se održati sastanak privatnog sektora sa direktorom Elektroprivrede BIH i Elektroprivreda HZHB kako bi se razgovaralo o problemima sa kojima se privatni sektor susreće u poslovanju.

Predstavljena je  Analiza ankete o zadovoljstvu privatnog sektora  javnim uslugama u 2014. godini. Zaključeno je da će u 2015. godini  LEF općine Žepče raditi na provođenju zaključaka i preporuka iz ove analize.

Predstavnici privatnog sektora u LEF-u će biti imenovani u Koordinacioni tim za izradu Plana kapitalnih investicija općine Žepče 2015. – 2019. Kao i u Tim za strateško planiranje i praćenje implementacije Strategije razvoja općine Žepče.

Na sjednici je prezentiran BFC SEE program certifikacije gradova i općina sa povoljnim poslovnim okruženjem kojem je općina Žepče formalno pristupila a privatni sektor je upoznat sa kriterijima koje Općina treba da ispuni kako bi dobila ovaj važan certifikat.

Naredna sjednica je najavljena za mjesec mart/ožujak 2015. godine.