Lokalni ekonomski forum - Javno privatni dijalog

U petak, 21. veljače 2014. godine u sali Općinskog vijeća Žepče održana je prva sjednica Lokalnog ekonomskog foruma u revidiranom sastavu.

 

Odlukom Općinskog vijeća Žepče novi saziv LEF-a broji 17 članova, od čega devet članova iz privatnog sektora i osam članova iz javnog sektora.

Članovi LEF-a iz javnog sektora su: Općinski načelnik,Predsjedavajući Općinskog vijeća, Direktor/ca Razvojne agencije Žepče (RAŽ), Pomoćnik/ca Općinskog načelnika Službe za gospodarstvo i financije, Pomoćnik/ca Općinskog načelnika Službe za graditeljstvo i prostorno uređenje, Direktor/ca Srednje mješovite škole „Žepče“, Ravnatelj/ca KŠC “Don Bosco“ Žepče. Članovi LEF- a iz privatnog sektora su: „Bositex“ d.o.o.; „Prograd“ d.o.o.; „Frigošped“ d.o.o.; „Makro drvo“ d.o.o.; “Jelinak“ d.o.o.;“California“ d.o.o.;“Car Trim“ Žepče; “Titanic“ d.o.o.; JP “Komunalno“ d.o.o. Žepče i OZZ “Žepački Rolend“.

Na dnevnom redu prve sjednice LEF-a u novom sastavu, razmatrane su slijedeće teme: izbor organa i usvajanje Poslovnika o radu LEFa, izbor predsjednika i podpredsjednika LEFa, usvajanje poslovnika o radu; retrospektiva i mapiranje trenutnog stanja: Predstavljanje RAŽa kao tehničkog sekretarijata LEFa i okvira za JPD, diskusija o stanju u sektorima, sa osvrtom na ključne probleme i izazove prijedlozi i inicijative za unapređenje JPD, unapređenje poslovnog okruženja i poduzimanje konkretnih koraka u rješavanju problema u gospodarstvu, prijedlog prioritetnih tema za javno-privatni dijalog i prioritetnih inicijativa Prvu sjednicu LEF-a u novom sastavu otvorio je Općinski načelnik Mato Zovko.

Obrazložio je razloge za revidiranje LEF-a koji u ranijem sazivu nije imao dovoljno zastupljen privatni sektor, i naglasio da je nova uloga LEF-a da kroz javno-privatni dijalog doprinese povoljnijem poslovnom okruženju.

Posebno je istakao važnost kvalitetne pripreme i ispunjavanja kriterija za dobivanje BFC certifikata, što će značiti i svojevrsno priznanje za općinu u njenim nastojanjima da razvija mehanizme institucionalne podrške razvoju privatne inicijative.

Direktorica RAŽ-a Branka Janko je predstavila Politiku vođenja javno-privatnog dijaloga i Pravilnik o uspostavljanju i vođenju JPD. Predstavljeni su zadaci RAŽ-a kao tehničkog koordinatora za JPD u općini Žepče.

Putem usvojenih dokumenata Općina Žepče se obvezala da će podržavati svaki oblik javno privatnog dijaloga koji će doprinijeti lokalnom ekonomskom razvoju.

Članovi LEF-a su jednoglasno usvojili prijedloge da se na mjesto predsjednika LEF-a imenuje Namik Maličbegović, a na mjesto potpredsjednika imenuje Valentina Trogrlić.

Doneseni su slijedeći zaključci: Da do naredne sjednice predstavnici privatnog sektora sagledaju trenutačnu situaciju po sektorima, s fokusom na poteškoće s kojima se firme suočavaju na terenu, te da se za narednu sjednicu LEF-a pripremi detaljna informacija i predlože preporuke kako unaprijediti funkcioniranje poslovnih subjekata u općini Žepče.

Općinske službe, svaka u svom resoru, trebaju do naredne sjednice LEF-a pripremiti potpune informacije što se radi na lokalnoj razini prema privatnom sektoru, informacije do kojeg domena je nadležnost Općine, a kada nadležnost preuzimaju veće instance, prvenstveno Kanton, Služba gospodarstva i financija zadužena je da pripremi informaciju o rezultatima provedenog programa podrške pokretanja obrta u 2013. godini i informaciju o komunalnim naknadama u općini Žepče kao i o utrošku prikupljenih sredstava po ovoj osnovi.

Obrazovne institucije tj. srednje škole treba da pripreme informacije o broju učenika, trenutno zastupljenim profilima, kao i mogućnosti za izvođenje praktične nastave u srednjim školama. Razvojna agencija Žepče, kao tehnički sekretar, će prikupiti sva izvješća i dostaviti ih članovima LEF-a, prije održavanja 2. sjednice LEF-a općine Žepče.

Predloženo je da se 2. sjednica LEF-a održi sredinom travnja/aprila, a da se sve informacije pripreme do 1. travnja/aprila 2014. Članovi LEF-a su se složili da se međusobna komunikacija između članova LEF-a i RAŽ-a odvija putem e-maila, zbog brzine i ekonomičnosti. Slijedeći sastanak je planiran za sredinu travnaj/aprila.

U ulozi promatrača, sastanku su nazočili i predstavnici Njemačke organizacije za razvoj, voditeljica projekta za unaprjeđenje lokalne i regionalne privrede Karin Rau, viši savjetnik Bojan Vojvodić, vanjske suradnice u programu za lokalnu samoupravu-Prolocal, Mirjana Stanković i Milijana Zdravković-Mihajlov.

Lokalni ekonomski forum (LEF) predstavlja mješovito tijelo, sastavljeno od predstavnika javnog, privatnog i civilnog sektora, imenovano od strane Općinskog vijeća u cilju aktivnog sudjelovanja svih aktera u javno-privatnom dijalogu, razvoju zajednice u cjelini i kreiranju povoljnog poslovnog okruženja.

Osnovne aktivnosti LEF-a su: Redovito međusobno informiranje javnog i privatnog sektora Razmatranje značajnih razvojnih pitanja i pitanja unaprjeđenja poslovnog okruženja i konkurentnosti Predlaganje mjera za razvoj zajednice i unaprjeđenje općinske poslovne klime i konkurentnosti

Rasprava o mjerama i inicijativama gospodarskog sektora koje se tiču viših razina vlasti Razmatranje inicijativa za partnerske projekte i njihove implementacije Javno-privatni dijalog (JPD) predstavlja svaki oblik interakcije između javnog i privatnog sektora, uključujući razmjenu informacija mišljenja, iskustava i znanja između predstavnika lokalne samouprave i vlasnika malih i srednjih gospodarskih društava/zadruga/udruženja poduzetnika/investitora; konzultiranje privatnog sektora o važnim pitanjima za razvoj zajednice i unapređenje poslovnog okruženja; odnosno uključivanje privatnog sektora u proces donošenja odluka na lokalnom nivou.