U utorak, 20.02.2018. godine, održana je 14. sjednica Lokalnog ekonomskog foruma Općine Žepče. Na dnevnom redu bilo je usvajanje Izvještaja o radu za 2017. i Plana rada za 2018. godinu, Strategija razvoja Općine Žepče za period 2018. – 2027., Plan implementacije PKI za 2018. godinu, Informacija o stanju sigurnosti  na području Općine Žepče u 2017. godini te razmatranje Odluke o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene m2 korisne stambene površine na području Općine Žepče.

Zaključeno je da će LEF svoj stav o sigurnosnoj situaciji u pismenoj formi uputiti prema Policijskoj upravi Žepče.

Lokalni ekonomski forum izrazio je stav da se pri izračunu općinskih i drugih naknada, umjesto utvrđene prosječne građevinske cijene m2 korisne stambene površine na području Općine Žepče koristi niža osnovica koja treba da iznosi 600,00 KM.

Kako je mandat aktuelnom sazivu LEF-a pri kraju, zaključeno je da će se u 2018. godini organizirati sektorski sastanci na kojima će se izabrati novi predstavnici privatnog sektora za mandatni period 2018. – 2020.