JAVNI POZIV ZA DODJELU NOVČANIH SREDSTAVA ZA POTICAJE U POLJOPRIVREDI U 2018. GODINI

I Predmet Javnog poziva

Predmet ovog poziva je dodjela novčanih sredstava za  poticaje u poljoprivredi  koja će se financirati iz Proračuna općine Žepče za 2018. godinu – „Transfer za poljoprivredu i subvencije u poljoprivredi“. 

 

 II Uvjeti za sudjelovanje na javnom pozivu

 

1.Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu ostvaruju poljoprivredni proizvođači-fizička lica, ,poljoprivredni obrti  

   poljoprivredne zadruge i poljoprivredna udruženja općine Žepče upisana u registar poljoprivrednih

   gazdinstva/klijenata na općini Žepče i to:

-    poljoprivredne zadruge i poljoprivredne udruge općine Žepče koje se bave organizacijom otkupa

   jagodičastog  i drugog voća i pčelarskom proizvodnjom na području općine Žepče

-  mlade osobe starosti do 40 godina  koje su  registrirale poljoprivredni obrt u 2018.godini,

-    poljoprivrednici koji u uzgoju imaju dvije i više muznih  krava nad kojima je izvršen veterinarski nadzor

-  poljoprivrednici koji u uzgoju imaju tri ili 4 rasplodne krmače nad kojima je izvršen veterinarski nadzor

-  poljoprivrednici-fizička lica, koji posjeduju zasnovanu plasteničku proizvodnju na površini od 200 do 500 m2

-  aktivni poljoprivredni obrti  koji imaju registriranu djelatnost više od pet godina

-  poljoprivredne zadruge/udruge koje imaju stalno uposlenog djelatnika

 

2. Pravo sudjelovanja  nemaju:

-  aplikanti  koji nisu upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstva i klijenata  na općini Žepče

-  aplikanti koji imaju neizmirene obaveze prema općini Žepče po bilo kakvoj osnovi.

-  aplikanti koji nisu do dana objave javnog poziva dostavili izvješće o utrošenim sredstvima u 2017. godini,

   a ista su dobili po Odluci Općinskog načelnika

  

 III Kriteriji sa potrebnom dokumentacijom

 Vrsta subvencije

Kriteriji

Dokumentacija

 

Kontrola zdravstvenog stanja muznih krava i rasplodnih svinja

Farma muznih krava sa minimalno dvije muzne krave sa  redovnim vršenjem  kontrole zdravstvenog stanja istih.

- Zahtjev sa uplaćenom pristojbom

- Kopija obrasca V5 ne stariji od godinu dana,

 -Potvrda o bankovnom računu

Farma svinja sa  3 ili   4 rasplodne  krmače sa  redovnim vršenjem kontrole zdravstvenog stanja istih.

-Zahtjev sa uplaćenom pristojbom

-Potvrda Veterinarske stanice o provedenim mjerama zaštite u 2018.godini i brojevima ušnih markica na istima  

- Potvrda o žiro računu

 Plastenička proizvodnja

 Fizičko lice  sa zasnovanom proizvodnjom u plastenicima minimalne površine 200m2  (maksimalno 500 m2)

- Zahtjev sa uplaćenom pristojbom

- lista korištenja sa upisanom površinom pod  

   Plastenikom

- Potvrda o bankovnom računu

Aktivnosti organiziranog otkupa jagodičastog i drugog voća

Poljoprivredne zadruge/udruge općine Žepče  koje vrše organizirani otkup jagodičastog i drugog voća na  području općine Žepče

 -Zahtjev sa uplaćenom pristojbama

 - Podaci o otkupljenim količinama voća u 2017.godini i  

 - Podaci o  otkupljenim količinama voća u 2018.godini

 - Financijski bilans  za 2017.godinu

 -  Kopija potvrde o bankovnom računu

Organizirani razvoj pčelarske proizvodnje

Udruženje pčelara općine Žepče

-  Zahtjev sa uplaćenom pristojbom

-  podaci o broju članova udruženja i broju košnica istih

-  Financijski bilans  za 2017.godinu

-  Kopija potvrde o bankovnom računu

Izgradnja štalskih objakata

Poljoprivredni proizvođači  koji su u 2017. godini započeli izgradnju štale i za isti imaju pribavljenu urbanističku ili građevinsku dozvolu

-  Zahtjev sa uplaćenom pristojbom

-  lista korištenja stočnog fonda za 2017/2018 godinu

-  ovjerena kopija građevinske dozvole ili ovjerena kopija

    urbanističke suglasnosti za  objekat

-  Kopija potvrde o bankovnom računu

Potpora mladima do 40 godine  u cilju vlastitog samozapošljavanja 

Mlađe osobe do 40 godine koje

su registrirale poljoprivredni obrt  u

2018. godini

 

- Zahtjev sa uplaćeno pristojbom

- Ovjerena kopija Rješenja o otvaranju obrta za poljoprivrednike

 Uvjerenje o uplaćenim doprinosima za posljednjih  6 mjeseci 2018. godine  

 -Kopija potvrde o bankovnom računu

Sufinanciranje upošljavanja zaposlenog djelatnika u poljoprivrednim zadrugama/udrugama

Zadruge/udruge koje imaju jednog djelatnika koji je u radnom odnosu kod istih najmanje jednu godinu

- Zahtjev sa uplaćeno pristojbom

- Ovjerena kopija ugovora o radu

- Uvjerenje o uplaćenim doprinosima za posljednjih  6 mjeseci 2018. 

 -Kopija potvrde o bankovnom računu

Potpora aktivnim poljoprivrednim obrtima koji imaju registriranu poljoprivrednu djelatnost više od pet godina

 Poljoprivredni obrti koji imaju registriranu poljoprivrednu djelatnost više od pet godina (2013. godina i dalje)

- Zahtjev sa uplaćeno pristojbom

- uvjerenje službe za gospodarstvo i fin.općine Žepče da je obrt aktivan sa podacima o datumu registracije istog

- Uvjerenje o uplaćenim doprinosima za posljednjih  6 mjeseci 2018. 

 -Kopija potvrde o bankovnom računu

 

IV Vrednovanje zahtjeva

Vrednovanje i rangiranje prijava na javni poziv obavit će posebno Povjerenstvo koje imenuje Općinski Načelnik. Povjerenstvo razmatra prijave prema redoslijedu podnošenja, cijeni ispunjenost uvjeta te  izvješće   sa

prijedlogom korisnika dostavlja Općinskom Načelniku koji donosi odluku o isplati sredstava.

Spisak korisnika se objavljuje na oglasnoj ploči općine  Žepče.

Ukoliko dostavljeni zahtjev ne sadrži potpunu dokumentaciju, isti će se smatrati neispravnim.

 

V Mjesto, način i rok za podnošenja prijava

Prijave na javni poziv podnose se na zahtjevu koji se može preuzeti u Centru za pružanje

usluga građanima općine Žepče.

 

Prijave se dostavljaju na pisarnicu općine Žepče u zatvorenoj koverti sa naznakom:

Općina Žepče -Prijava na Javni poziv za općinske poticaje iz oblasti poljoprivrede

„ NE OTVARAJ“

 

Javni poziv ostaje otvoren do 20. 07. 2018. godine.


  • Posljednje