JAVNI POZIV ZA DODJELU NOVČANIH SREDSTAVA ZA POTICAJE U POLJOPRIVREDI U 2019. GODINI

I Predmet Javnog poziva je dodjela novčanih sredstava za  poticaje u poljoprivredi  koja će se financirati iz Proračuna općine Žepče za 2019. godinu – „Transfer za poljoprivredu i subvencije u poljoprivredi“. 

 

 II Uvjeti za sudjelovanje na javnom pozivu

1.Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu ostvaruju poljoprivredni proizvođači-fizička lica,poljoprivredni obrti  

   poljoprivredne zadruge i poljoprivredna udruženja općine Žepče upisana u registar poljoprivrednih

   gazdinstva/klijenata na općini Žepče i to:

-    poljoprivredne zadruge i poljoprivredne udruge općine Žepče koje se bave organizacijom otkupa

   jagodičastog i pčelarskom proizvodnjom na području općine Žepče

-  mlade osobe starosti do 35 godina  koje su  registrirale poljoprivredni obrt u periodu 20.07.2018.godine-

   26.06.2019.godine

-    poljoprivrednici koji u uzgoju imaju dvije i više muznih  krava nad kojima je izvršen veterinarski nadzor od

   strane teritorijalno ovlaštene veterinarske stanice 

-    poljoprivrednici koji u uzgoju imaju tri ili četirirasplodne krmače nad kojima je izvršen veterinarski nadzor od

   strane teritorijalno ovlaštene veterinarske stanice 

- pčelari –fizička lica  koja u svom vlasništvu imaju minimalno 10 a maksimalno 100 košnica pčela, izvršili su

   upis u Registar pčelara općine Žepče i isti ažurirali u tekućoj godini

-  poljoprivrednici-fizička lica, sa zasnovanom plasteničkom proizvodnjom na površini od 200 do 500 m2

-  aktivni poljoprivredni obrti  koji imaju registriranu djelatnost više od pet godina

-  poljoprivredne zadruge/udruge koje imaju stalno uposlenog djelatnika

 

2. Pravo sudjelovanja  nemaju:

-  aplikanti  koji nisu upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstva i klijenata  na općini Žepče

-  aplikanti koji imaju neizmirene obaveze prema općini Žepče po bilo kakvoj osnovi.

-  aplikanti koji nisu do dana objave javnog poziva dostavili izvješće o utrošenim sredstvima u 2018. godini,

   a ista su dobili po Odluci Općinskog načelnika

   III Kriteriji sa potrebnom dokumentacijom

 Vrsta poticaja

Kriteriji

Dokumentacija

 

Kontrola zdravstvenog stanja muznih krava i rasplodnih svinja

Farma muznih krava sa minimalno dvije muzne krave sa  redovnim vršenjem  kontrole zdravstvenog stanja istih od strane teritorijalno ovlaštene veterinarske stanice

- zahtjev sa uplaćenom pristojbom

- kopija obrasca V5 ne stariji od godinu dana,

 -potvrda o aktivnom bankovnom računu

Farma svinja sa  3 ili   4 rasplodne  krmače sa  redovnim vršenjem kontrole zdravstvenog stanja istih od strane teritorijalno ovlaštene veterinarske stanice

- zahtjev sa uplaćenom pristojbom

- potvrda nadležne Veterinarske stanice o provedenim

  mjerama  zaštite u 2019.godini i brojevima ušnih markica

  na istima  

- potvrda o aktivnom žiro računu

 Plastenička proizvodnja

 Fizičko lice  sa zasnovanom proizvodnjom u plastenicima minimalne površine 200m2  a maksimalne 500 m2

- zahtjev sa uplaćenom pristojbom

- lista korištenja sa upisanom površinom pod  

   plastenikom

- kopija potvrde o aktivnom bankovnom računu

Pčelarska proizvodnja

Fizičko lice upisano u registar pčelara općine Žepče, član je Udruženja pčelara općine Žepče, posjeduje minimalno 10  a maksimalno 100 košnica pčela

- zahtjev sa uplaćenom pristojbom

- ažurirana lista iz Registra pčelara sa brojem košnica

- potvrda o aktivnom članstvu u Udruženju pčelara općine

  Žepče

- kopija potvrde o aktivnom bankovnom računu

Aktivnosti organiziranog otkupa jagodičastog voća  i pčelarske proizvodnje  voća

Poljoprivredne zadruge/udruge općine Žepče  koje vrše organizirani otkup jagodičastog i drugog voća na  području općine Žepče

 - zahtjev sa uplaćenom pristojbama

 - podaci o otkupljenim količinama voća u 2018.godini i 

 - podaci o  otkupljenim količinama voća u 2019.godini

 - financijska bilanca  za 2018.godinu

 - kopija potvrde o aktivnom bankovnom računu

Udruženja pčelara općine Žepče

-  zahtjev sa uplaćenom pristojbom

-  podaci o broju članova udruženja i broju košnica istih

-  financijska bilanca  za 2018.godinu

-  kopija potvrde o aktivnom bankovnom računu

Izgradnja štalskih objekata

Poljoprivredni proizvođači  koji su u 2018. godini započeli izgradnju štale i za isti imaju pribavljenu urbanističku ili građevinsku dozvolu

-  zahtjev sa uplaćenom pristojbom

-  lista korištenja stočnog fonda za 2019 godinu

-  ovjerena kopija građevinske dozvole ili ovjerena

    kopija urbanističke suglasnosti za  objekt

-  kopija potvrde o aktivnom bankovnom računu

Potpora mladima do 35 godine  u cilju vlastitog samozapošljavanja 

Mlađe osobe do 35 godine koje

su registrirale poljoprivredni obrt  u periodu  20.07.2018. –26.06.2019.

 godine

 

- zahtjev sa uplaćeno pristojbom

- ovjerena kopija Rješenja o otvaranju obrta  

 - uvjerenje o uplaćenim doprinosima za prvih šest mjeseci

   2019.godine

 -kopija potvrde o aktivnom bankovnom računu

Sufinanciranje upošljavanja zaposlenog djelatnika u poljoprivrednim zadrugama/udrugama

Zadruge/udruge koje uposlenog

djelatnika koji je u radnom odnosu kod istih najmanje jednu godinu

- zahtjev sa uplaćeno pristojbom

- ovjerena kopija ugovora o radu

- uvjerenje o uplaćenim doprinosima za prvih šest mjeseci

   2019.godine

 -kopija potvrde o aktivnom bankovnom računu

Potpora poljoprivrednim obrtima koji imaju registriranu poljoprivrednu djelatnost više od pet godina

 Poljoprivredni obrti koji imaju registriranu poljoprivrednu djelatnost

više od pet godina  

 

- zahtjev sa uplaćeno pristojbom

- uvjerenje službe za gospodarstvo i fin.općine Žepče da je

   obrt aktivan sa podacima o datumu registracije istog

- uvjerenje o uplaćenim doprinosima za prvih šest mjeseci

   2019.godine

- kopija potvrde o aktivnom bankovnom računu

 

IV Vrednovanje zahtjeva

Vrednovanje i rangiranje prijava na javni poziv obavit će posebno Povjerenstvo koje imenuje Općinski Načelnik. Povjerenstvo razmatra prijave prema redoslijedu podnošenja, cijeni ispunjenost uvjeta te  izvješće   sa

prijedlogom korisnika dostavlja Općinskom Načelniku koji donosi odluku o isplati sredstava.

Spisak korisnika se objavljuje na oglasnoj ploči općine  Žepče.

Ukoliko dostavljeni zahtjev ne sadrži potpunu dokumentaciju, isti će se smatrati neispravnim.

 

V Mjesto, način i rok za podnošenja prijava

Prijave na javni poziv i informacije mogu se dobiti  u Centru za pružanje

usluga građanima općine Žepče,  web stranici  www.opcina-zepce.com. i na telefon broj: 032 888 626.

 

Prijave se dostavljaju na pisarnicu općine Žepče u zatvorenoj koverti sa naznakom:

Općina Žepče -Prijava na Javni poziv za poticaj iz oblasti poljoprivrede- „NE OTVARAJ“

 

Javni poziv ostaje otvoren do 16.07.2019. godine.

 

ZAHTJEV 1

ZAHTJEV 2                                                                  


  • Posljednje