Javni poziv za dodjelu novčanih sredstava za samozapošljavanje 2020.g.

Na osnovu članka 39. Statuta općine Žepče („Službeni glasnik općine Žepče“, broj 4/09) i Odluke o izvršenju Proračuna Općine Žepče za 2020.godinu („Službeni glasnik općine Žepče“, broj 10/19), Općinski načelnik Općine Žepče objavljuje:

 

JAVNI POZIV

ZA DODJELU NOVČANIH SREDSTAVA ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE

 

I.                   Predmet poziva

Predmet ovog poziva je dodjela subvencije u svrhu samozapošljavanja nezaposlenih osoba s područja općine Žepče, koji će se financirati iz Proračuna općine Žepče za 2020.godinu - Transfer za samozapošljavanje. Visina odobrenih sredstava po jednom kandidatu će ovisiti o broju kandidata koji ispunjavaju uvjete Javnog poziva i od djelatnosti koju će obavljati.

 

II.                Uvjeti za sudjelovanje na javnom pozivu

Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu ostvaruju sva nezaposlena osobe koja imaju prebivalište na području općine Žepče, a koji se nalaze najmanje 30 dana na evidenciji nezaposlenih osoba Biroa rada Žepče. Sredstva odobrena po ovom pozivu mogu se koristiti za financiranje obrta, ugostiteljske i trgovinske djelatnosti koje nakon odobravanja subvencije moraju poslovati najmanje 12 mjeseci.

 

III.             Kriteriji

Financijska potpora namijenjena je poticanju samozapošljavanja a kriteriji na osnovu kojih će se bodovati pristigle prijave su sljedeći:

-          Socijalno ekonomska situacija domaćinstva,

-          Pripadnost kategoriji osoba s posebnim potrebama, civilni invalidi iznad 60%,

-          Prednost imaju mladi do 35 godina,

-          Prednost pri dodjeli ostvaruju proizvodnja i zanatstvo,

-          Na javni poziv ne mogu aplicirati poljoprivredni proizvođači jer ostvaruju poticaj po drugom osnovu.

 

IV.             Sadržaj potrebne dokumentacije

Uz popunjen prijavni obrazac potrebno je dostaviti i sljedeće dokumente:

-          Popunjen aplikacijski obrazac

-          Uvjerenje o nezaposlenosti (Biro rada Žepče)

-          Ovjerena kopija osobne iskaznice

-          Obavještenje o prebivalištu (CIPS)

-          Uvjerenje Porezne uprave da podnositelj zahtjeva kao i članovi domaćinstva nemaju registriranu poslovnu djelatnost i neizmirene obveze po bilo kom osnovu

-          Kućna lista (Općina)

-          Dokaz o prihodima svih članova domaćinstva

-          Ostali dokazi i preporuke (Rješenje o invalidnosti, preporuke, certifikati, diplome, ponuda o poslovnoj suradnji i sl.)

-          Izjava podnositelja da će djelatnost obavljati najmanje 12 mjeseci.

 

 

 

V.                Vrednovanje projekata   

Vrednovanje i rangiranje pristiglih prijava na Javni poziv obavit će posebno Povjerenstvo koje imenuje Općinski načelnik. Povjerenstvo razmatra prijave prema redoslijedu podnošenja, cijeni ispunjenost uvjeta, te izvješće dostavlja Općinskom načelniku koji odlučuje o korisnicima proračunskih sredstava za potporu samozapošljavanju.

 

VI.             Mjesto, način i rok za podnošenje prijava

Prijave na javni poziv podnose se na aplikacijskom obrascu – Poslovni plan – koji se može preuzeti na INFO Centru za pružanje usluga građanima općine Žepče, ili na web stranici www.opcina-zepce.com.

Prijave se dostavljaju osobno ili putem pošte na adresu Općina Žepče, ul. Stjepana Radića br.2  72230 Žepče, s obaveznom napomenom „Za javni poziv - potpora samozapošljavanju“.

Javni poziv ostaje otvoren do 29.02.2020.godine ili do utroška raspoloživih sredstava.

NAPOMENA: NA POTICAJ NEMAJU PRAVO OSOBE KOJE IMAJU REGISTRIRANU DJELATNOST, POLJOPRIVREDNI OBRTI I TRGOVCI-POJEDINCI.

 


Prijavni obrazac preuzmite klikom na link ispod:

PRIJAVNI OBRAZAC


  • Posljednje