JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA DODJELU PLASTENIKA

 JAVNI POZIV  

Za podnošenja zahtjeva za dodjelu plastenika od 100 m2 sa dodatnom opremom putem sufinanciranja u projektu Ekonomsko osnaživanje socijalno i materijalno ugroženih osoba i mladih osoba kroz proizvodnju povrća u plastenicima“ na području općine Žepče u 2017. godini.

 

 I PRAVO UČEŠĆA

 Pravo učešća u projektu imaju socijalno i materijalno ugrožene osobe i mlade osobe sa područja općine Žepče koje posjeduju vlastito poljoprivredno zemljište ili zemljište ustupljeno na korištenje ili zakup u neposrednoj blizini stambenog objekta u kojem  podnositelj zahtjeva stanuje.

  II UVJETI ZA SUDJELOVANJE NA JAVNOM POZIVU

 Podnositelj zahtjeva treba da ispunjava slijedeće uvjete:

 

1. Da je nezaposlena osoba ili osoba sa minimalnim primanjima

2. Da je upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstva općine Žepče ili dostavio/la ovjerenu izjavu da će se

    upisati u Registar poljoprivrednog gazdinstava i klijenata prije dodjele plastenika.

3. Da je podnosilac zahtjeva ili član uže porodice vlasnik ili posjednik poljoprivrednog zemljišta pogodnog za

    plasteničku proizvodnju a koje se nalazi u neposrednoj blizini objekta u kojem stanuje

4. Da ima mogućnost navodnjavanja plastenika

5. Da sufinancira 20 % od nabavne cijene plastenika sa pratećom opremom ( 490 KM)

6. Da obavezno prisustvuje edukaciji iz oblasti plasteničke proizvodnje u trajanju od dva dana

7. Da u svom vlasništvu ne posjeduje plastenik površine iznad 50 m2.

8. Da u posljednjih pet godina nije ostvario pravo na donaciju, dodjelu ili sufinanciranje nabavke plastenika od

   općine, ministarstva, humanitarnih i drugih organizacija

 

Služba za gospodarstvo i financije općine Žepče je nosilac aktivnosti vezanih za realizaciju projekta.

 

   

 III KRITERIJI  ZA BODOVANJE ZAHTJEVA

 

1.Pogodnost zemljišta za plasteničku proizvodnju i mogućnost navodnjavanja (utvrđuje Komisija za dodjelu

   plastenika na licu mjesta): 1-3 boda

-          slabi uvjeti (veliki nagib, udaljenost od kuće više od 200 metara) 1 bod

-          dobri uvjeti (relativno veliki nagib, udaljenost od kuce do 100 metara) 2 boda

-          jako dobri uvjeti (blagi nagib ili ravan teren, blizu kuće, dobar pristup) 3 boda

     

Kandidati kod kojih se na terenu utvrdi da ne posjeduju pogodno zemljište (jako veliki nagib, mala parcela na kojoj se kao takvoj ne može postaviti plastenik od 100 m2 i sl. ) ili nemaju mogućnost navodnjavanja, se neće bodovati te se njihove prijave neće uzimati u razmatranje.

 

2.Dodatni bodovi po osnovu pripadnosti jednoj od dole navedenih kategorija:

 

a)  Podnositelj zahtjeva nezaposlen (vrijeme na birou za zapošljavanje): 1-4 boda

      Od 0-3 godine            1 bod

      Od 3-6 godina            2 boda

      Od 6-10 godina          3 boda

      Više od 10 godine      4 boda                         

-          za svakog punoljetnog nezaposlenog člana obitelji koji se nalazi na evidenciji za nezapošljavanje- 1 bod

-          za svakog izdržavanog člana obitelji (roditelji bez primanja, nezaposlene osobe koje se nalaze na evidenciji nezaposlenih osoba, djeca, učenici i sl.)- 1 bod

b) Osobe životne starosti do 35 godina -5 bodova;

c) Ako je podnositelj zahtjeva samohrani roditelj – 2 boda

d) Socijalni aspekt

          -  Podnositelj zahtjeva i  članovi domaćinstva bez primanja- 7 bodova

           - Minimalna primanja po članu domaćinstva do 200,00 KM – 5 bodova

           - Minimalna primanja po članu domaćinstva do 250,00 KM- 4 boda

           - Minimalna primanja po članu domaćinstva do 300 KM- 3 boda

           - Socijalni aspekt stanja na terenu 0-3 boda (uvidom Komisije pri posjeti aplikantu)

 

Ukoliko se pri bodovanju pojave kandidati sa istim brojem bodova, prednost će imati kandidati koji imaju status mlade osobe.

 

IV POTREBNA DOKUMENTACIJA

 

1.      Ispunjen i potpisan obrazac prijave na jani poziv 

2.      CIPS prijava prebivališta podnosioca zahtjeva – original ili ovjerena kopija

3.      Ovjerena kopija osobne karte

4.      Ovjerena kućna lista

5.      Dokaz o nezaposlenosti kandidata izdan od strane Biroa za nezapošljavanjem sa podacima o trajanju nezaposlenosti

6.      Dokaz o nezaposlenosti svih punoljetnih članova obitelji  izdan od Biroa za nezapošljavanje

7.      Potvrde iz škole/fakulteta za djecu izdržavanih članova obitelji

8.      Potvrda o visini primanja zaposlenih članova obitelji

9.      Vlasništvo ili posjed nad parcelom (kopija posjedovnog lista ne starija od 6 mjeseci, original ili ovjerena kopija važećeg ugovora o zakupu)

10.  Ovjerena izjava da ne posjeduje plastenik veći od 50 m2 u svom vlasništvu

11.  Ovjerena izjava da će dobiveni plastenik  zadržati u svom vlasništvu najmanje 2 godine  od dana potpisivanja  Ugovora

12.  Ovjerena izjava da će sufinancirati 20 % od nabavne cijene plastenika sa pratećom opremom (490 KM) te da će obavezno prisustvovati edukaciji iz oblasti plasteničke proizvodnje u trajanju od dva dana

13.  Potvrda o upisu U registar poljoprivrednih gazdinstava izdana u 2017. godini ili  ovjerena Izjava da će izvršiti upis  u isti prije dodjele plastenika

 

V  PROCEDURA ODABIRA KORISNIKA

 

Komisiju za odabir krajnjih korisnika za dodjelu plastenika sa pratećom opremom čine predstavnik Muslim Aid, predstavnik Razvojne agencije Žepče i predstavnik Općine Žepče.  

 

Zadatak komisije je: pregled prispjelih prijava, evidentiranje kandidata koji ispunjavaju uvjete iz Javnog poziva, obavljanje uviđaja na licu mjesta, sačinjavanje liste krajnjih korisnika na temelju utvrđenih kriterija za bodovanje te istu dostavlja Općinskom načelniku .

Općinski načelnik daje suglasnost na  predloženu rang listu kandidata.

 

Rang lista će biti objavljena na oglasnoj ploči općine Žepče i službenoj  stranici www.opcina-zepce.com.

 

V MJESTO, NAČIN I ROK ZA PODNOŠENJA PRIJAVA

 

Obrasci zahtjeva za prijavu i izjave se mogu preuzeti na info pultu općine Žepče i službenoj stranici općine Žepče.

Prijave se dostavljaju direktno na pisarnicu općine Žepče ili na adresu: Općina Žepče, Stjepana Radića broj 2, 72230 Žepče u zatvorenoj koverti sa naznakom: „Prijava na Javni poziv za dodjelu plastenika- NE OTVARAJ“  

Rok za podnošenje zahtjeva je 15 dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči općine Žepče i web stranici općine Žepče, tj. do 13.09.2017.godine  u 15.30 sati. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzimati u razmatranje.

Ukoliko se na Javni poziv ne prijavi dovoljan broj kandidata koji ispunjavaju uvjete Javnog poziva, isti će biti produžen na određeno vrijeme, po dogovoru općine Žepče i Muslim Aid Sarajevo.

 

Sve dodatne informacije se mogu dobiti u Službi za gospodarstvo i financije općine Žepče ili na telefon

032 888 626.

 

POTREBNE DOKUMENTE MOŽETE PREUZETI KLIKOM NA LINKOVE ISPOD

Izjava

Prijavni obrazac


  • Posljednje