JAVNI NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE ČLANOVA ŠKOLSKIH ODBORA SREDNJIH I OSNOVNIH ŠKOLA NA PODRUČJU OPĆINE ŽEPČE

Temeljem članka 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i Hercegovine (''Službene novine FBiH'':broj 34/03),članka 1. Zakona o prenošenju mjerodavnosti Zeničko-dobojskog kantona za djelatnost osnovnog i srednjeg obrazovanja na općinu Žepče  (''Službene novine ZE-DO Kantona'',broj 12/09), članka 83. Zakona o osnovnoj školi i članka 129. Zakona o srednjoj školi (''Službene novine ZE-DO Kantona''broj: 5/04), a koji su u općini Žepče prihvaćeni Odlukom o primjeni Zakona o osnovnoj školi i Zakona o srednjoj školi na području općine Žepče, na privremenoj osnovni (''Službeni glasnik Općine Žepče'', broj:5/09), Općinski načelnik raspisuje

 

 

JAVNI NATJEČAJ

 za izbor i imenovanje članova školskih odbora

srednjih i osnovnih škola na području općine Žepče

 

I.  Raspisuje se Javni natječaj za izbor i imenovanje članova školskih odbora srednjih i osnovnih  škola na području Općine Žepče i to:

-          Školskog odbora Srednje mješovite škole ''Žepče'' Žepče

-          Školskog odbora Osnovne škole ''Žepče'' Žepče

-          Školskog odbora Osnovne škole ''Fra Grga Martić'' Ozimica

-          Školskog odbora Osnovne škole ''Abdulvehab Ilhamija'' Željezno Polje

-          Školskog odbora Osnovne škole ''Begov Han'' Begov Han i

-          Školskog odbora Glazbene škole ''Katarina Kosača Kotromanić'' Žepče

 

II.  Školski odbori škola iz prethodnog članka broje po pet članova i to:

-          jedan (1) član  bira se iz reda nastavnika i stručnih suradnika

-          jedan (1) član bira se iz reda roditelja

-          tri (3) člana se biraju iz reda osnivača i lokalne zajednice

 

Školski odbori se imenuju na period od  četiri (4) godine.

 

Poslovi, odgovornosti i ovlasti školskih odbora definirani su člankom 84. Zakona o

 osnovnoj školi i člankom 130. Zakona o srednjoj školi (''Službene novine ZE-DO Kantona'' broj:5/04), koji je preuzet Odlukom o primjeni Zakona o osnovnoj školi i Zakona o srednjoj školi na području općine Žepče, na privremenoj osnovni (''Službeni glasnik Općine Žepče'', broj:5/09).

 

Ne prima se naknada za rad u školskim odborima.

 

III. Kandidati  trebaju  ispunjavati:

 

a)      Opće uvjete:

-          da je državljanin BiH,

-          da je stariji od 18 godina

-          da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojoj razini u Bosni i Hercegovini u vremenu od 3 godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije,

-          da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine (članak IX 1.Ustava Bosne i Hercegovine),

-          da se protiv njega ne vodi kazneni postupak.

 

b)      Posebne uvjete:

-          završena visoka ili viša stručna sprema ili adekvatan stupanj stručne spreme po Bolonjskom sistemu studija, te najmanje SSS- za člana školskog odbora za kandidata iz reda roditelja,

-          radni staž: najmanje 2 godine radnog staža za članove Školskog odbora (osim za kandidata iz reda roditelja), nakon stjecanja odgovarajuće stručne spreme,

-          da nije na dužnosti u političkoj stranci u smislu članka 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH.

 

Pored navedenih kriterija, prilikom rangiranja kandidata uzet će se u obzir i komunikacijske i organizacijske sposobnosti, uživanje ugleda u lokalnoj zajednici i sposobnost nepristranog donošenja odluke, a što će se procijeniti putem intervjua.

 

IV. Potrebna dokumentacija:

-          prijava u kojoj je kandidat obavezan navesti za koju se poziciju kandidira, adresu i kontakt telefon,

-          kraći životopis,

-          uvjerenje o državljanstvu ili kopiju CIPS-ove osobne iskaznice,

-          uvjerenje o završenoj stručnoj spremi (diploma/svjedodžba-nostrificirana sukladno Zakonu),

-          uvjerenje o radnom iskustvu,

-          uvjerenje nadležnog Županijskog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od tri mjeseca),

-          vlastoručno potpisanu i ovjerenu izjavu na okolnosti iz točke III.stavak a) alineje 3.i 4.i stavak b) alineje 3.

 

Dokumenti koji se prilažu moraju biti originali ili ovjerene kopije.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

V. Podnošenje prijava

 

            Prijave sa traženim dokazima dostavljaju se u zapečaćenoj koverti, osobno na protokol u Šalter salu Općine Žepče ili putem pošte na adresu:

 

Javni natječaj – školski odbori

Općina Žepče, ul.Stjepana Radića br.2.

72230 Žepče

uz naznaku

''Prijava na Javni natječaj za izbor i imenovanje članova

školskih odbora škola na području općine Žepče''.


            Javni natječaj će biti objavljen u ''Službenim novinama Federacije BiH'', ''Večernjem listu'', na oglasnoj ploči i službenoj web stranici Općine Žepče.

            Krajnji rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u ''Službenim novinama Federacije BiH''.