OPĆINSKI NAČELNIK RASPISUJE: JAVNI POZIV ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA/NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDAJU PRIJEDLOGA PROJEKATA ZA KORIŠTENJA SREDSTAVA BUDŽETA/PRORAČUNA OPĆINE ŽEPČE ZA 2018. GODINU

OPĆINSKI NAČELNIK RASPISUJE:

JAVNI POZIV ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA/NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA  ZA PREDAJU PRIJEDLOGA  PROJEKATA  ZA KORIŠTENJA SREDSTAVA   BUDŽETA/PRORAČUNA OPĆINE ŽEPČE ZA 2018. GODINU

 

Općinski Načelnik poziva sve organizacije civilnog društva (OCD) / nevladine organizacije (NVO), sa područja općine Žepče da dostave prijedloge projekata koji su u skladu sa razvojnim ciljevima općine Žepče, iz sljedećih prioritetnih oblasti:

  1. Unapređenje socijalne politike kroz obezbjeđivanje ujednačenih životnih šansi za invalidna lica, djecu sa posebnim potrebama, te ostale korisnike socijalne zaštite
  2. Razvoj i poboljšanje položaja mladih kroz kreativne aktivnosti, razvoj omladinskog turizma i sportske aktivnosti
  3. Suzbijanje siromaštva i nezaposlenosti kroz neformalno  obrazovanje, organizovanje radionica i pružanja pomoći u zapošljavanju
  4. Razvoj kulturnih potreba i navika građana kroz afirmaciju tradicionalnih i savremenih kulturnih sadržaja

          Iznosi sredstava za odobrene projekte će biti od 500,00 KM – 20.000,00 KM (konvertibilnih maraka).

Općina zadržava pravo da ne dodijeli sva raspoloživa finansijska sredstva u slučaju da projektni prijedlozi  ne zadovoljavaju zadane kriterije. Dužina trajanja svakog projekta može biti od  1 do 12 mjeseci. Izabrani projekti se trebaju provesti u periodu  od 19.02.2018.g. do  19.02.2019. godine.

 

PRAVO UČEŠĆA:

          Učešće u ovom javnom pozivu je otvoreno, na jednakim osnovama, za sve formalno registrovane OCD i NVO (udruženje/udruga ili fondacija), u skladu sa važećim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini. Sve zainteresovane organizacije civilnog društva detaljne informacije o uslovima za apliciranje i kriterijima za finansiranje projekata mogu pronaći u smjernicama za podnositelje projekta u okviru javnog poziva.

 

PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE:

          Dokumentacija za prijavu na Javni poziv za općinu Žepče se može preuzeti od 29.01.2018.g, slanjem  zahtjeva sa nazivom zainteresovane organizacije na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. , osobno preuzimanjem u uredu broj:16 (Dijana Martinović) ili na INFO centru Općine Žepče. Sve potrebne informacije i elektronska verzija cijelog paketa prijavne dokumentacije može se naći i na službenoj web stranici Općine Žepče. Pitanja u vezi sa Javnim pozivom  se mogu postaviti putem e-mail  adrese : Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. sa naznakom ''Za Javni poziv''. Pitanja  se mogu postavljati do 19.02.2018.g.. Odgovori na upite će biti dostavljeni u pisanoj formi unutar 3 radna dana od primitka upita.Odgovori na upite će zbog transparentnosti biti proslijeđeni svim potencijalnim podnositeljima prijedloga ili će biti javno objavljeni na općinskoj web stranici.

 

PREDAJA APLIKACIJA:

          Ispunjena aplikacija (sa kompletnom zahtjevanom dokumentacijom) se mora dostaviti u tri (3) primjerka u štampanoj formi i jednoj elektronskoj kopiji (CD ili USB) u zatvorenoj koverti preporučenom poštom ili osobno tokom radnih dana (ponedjeljak – petak), u periodu od 08:00 do 15:00 sati, na sljedeću adresu, sa naznakom ''Za Javni poziv'': Općina Žepče,ured broj:16 , Ulica Stjepana Radića br.2, 72 230 Žepče. Elektronska kopija mora minimalno sadržavati obaveznu projektnu dokumentaciju (projektni prijedlog, pregled budžeta/proračuna, matricu logičkog okvira i plan aktivnosti i promocije).

          Rok za predaju aplikacija je 19.02.2016.g, u 15:00 sati. Aplikacije dostavljene nakon  navedenog roka biti će razmatrane jedino u slučaju  da poštanski žig ukazuje na datum slanja prije zvaničnog isteka roka. Spoljašnja strana koverte mora sadržavati naziv poziva za predaju prijedloga projekata, puno ime i adresu podnositelja projekta, puni naziv projekta i navod “Ne otvarati prije zvaničnog otvaranja”. O primljenoj pošiljci u Općini Žepče će se voditi uredna evidencija i izdavati potvrde o prijemu. Svi aplikanti koji su predali prijedloge projekata, koji su prihvaćeni ili odbijeni, biti će obavješteni u pisanoj formi o odluci u vezi sa njihovim prijedlogom projekta, u roku od 30 dana od dana zatvaranja Javnog poziva. Rezultati će biti objavljeni na web stranici Općine Žepče, kao i na oglasnoj ploči općine.

          

       

            POPRATNU DOKUMENTACIJU MOŽETE PREUZETI KLIKOM NA LINKOVE

           

            TEKST JAVNOG POZIVA

            PREGLED BUDŽETA

            SMJERNICE

            PROJEKTNI PRIJEDLOG

            LOGIČKI OKVIR RADA

            PLAN AKTIVNOSTI

            ADMINISTRATIVNI PODATCI

            IZJAVA O PODOBNOSTI

            LISTA ZA PROVJERU

 


  • Posljednje