Na temelju Članka 39. Statuta Općine Žepče ("Službeni glasnik Općine Žepče“ broj: 04/09), Odluke o izvršenju Proračuna za 2018. godinu („Službeni glasnik Općine Žepče broj 10/17) i Ugovora između Općine Žepče i MEG projekta broj 01/1-05-472/18, Općinski načelnik donosi

ODLUKU

o dodjeli novčanih sredstava po Programu poticaja ekonomskom razvoju i zapošljavanju u Općini Žepče u suradnji sa MEG projektom

 

Članak 1.

Na temelju Javnog poziva za učešće u Programu poticaja ekonomskom razvoju i zapošljavanju u Općini Žepče u suradnji sa MEG projektom objavljenom 30.05.2018. i zapisnika Povjerenstva za realizaciju Programa poticaja ekonomskom razvoju i zapošljavanju u Općini Žepče imenovanog od strane Općinskog načelnika Odlukom broj 01/1-05-254/18, dodjeljujem sredstva kako slijedi :

 

LOT 1 – Poticaj za samozapošljavanje nezaposlenih osoba u Općini Žepče

 

R. b.

Ime i prezime

Djelatnost

Broj bodova

Iznos podrške

1.

Anita Marinčić

Proizvodnja

95

3.000,00

2.

Kristijan Dunđer

Zanatstvo

90

3.000,00

3.

Arman Fejzić

Zanatstvo

90

3,000,00

4.

Goran Šimunović

Zanatstvo

85

3,000,00

5.

Josip Jukić

Proizvodnja

80

3.000,00

Ukupno

 

15.000,00

 

LOT 2 – za prijavu korištenja poticajnih sredstava za novoosnovane subjekte male privrede/gospodarstva registrirane prvi put od 01.01.2017.

 

R. br

Naziv pravnog subjekta 

Djelatnost

Broj bodova

Iznos granta

1.

Marić Projekti d.o.o Žepče

Proizvodna

60

5.000,00

2.

Obrt „Limfix“

Proizvodna

60

5.000,00

3.

Obrt „VIP podovi“

Proizvodna

50

5.000,00

4.

Obrt „Steeltech“

Proizvodna

50

5,000,00

Ukupno

20.000,00

 

LOT 3 –Poticaj za nastupe na sajmovima

 

R. br

Naziv pravnog subjekta 

Djelatnost

Broj bodova

Iznos granta

1.

BP Eurogrupa d.o.o Žepče

Trgovina

35

1.000,00

Ukupno

1.000,00

 

 

 

 

LOT 4 – Poticaj za zapošljavanje i stručno osposobljavanje za rad u struci

 

R. br

Naziv pravnog subjekta 

Djelatnost

Broj bodova

Iznos granta

1.

Grainer Aerospace d.o.o

Tekstilna industrija

100

8.000,00

2.

Elchy-tex d.o.o

Tekstilna industrija

100

8.000,00

3.

Povratak d.o.o

Prehrambena industrija

90

8.000,00

4.

Prograd Holz d.o.o Žepče

Drvoprerada

85

8.000,00

5.

Vinmetal d.o.o Žepče

Metaloprerada

75

8.000,00

Ukupno

40.000,00

 

Članak 2.

Sredstva će se dodijeliti nakon dostavljanja dodatne dokumentacije propisane Javnim pozivom i  transakcijskih računa od strane korisnika.

 

Članak 3.

Dinamiku dodjele sredstava, način pravdanja i ostale pojedinosti utroška, kontrole utroška, monitoringa efekata grant sredstava, precizirati će se Ugovorom koji će se sklopiti sa korisnicima sredstava.

 

Članak 4.

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za gospodarstvo i financije Općine Žepče.

 

 

 

 

 

NAPOMENA:

Korisnici sredstava dužni su u roku od 7 dana od dana objave Odluke o dodjeli sredstava po Programu poticaja ekonomskom razvoju i zapošljavanju u Općini Žepče u suradnji sa MEG projektom (do 23.07.2018. do 15:00 sati) dostaviti dodatnu dokumentaciju propisanu Javnim pozivom. Dokumentacija se dostavlja u zatvorenoj koverti, sa naznakom LOT-a na protokol Općine Žepče.

O datumu potpisivanja Ugovora korisnici će biti naknadno obaviješteni od strane Razvojne agencije Žepče.