JAVNI OGLAS O PRODAJI GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA PUTEM LICITIRANJA

1.  PREDMET PRODAJE

Predmet  prodaje-licitiranja po ovom oglasu je građevinsko zemljište označeno sa:

 

a)      k.č. 725/35  zv. „Podovi“, oranica/njiva 4 klase, površine 480 m2, upisana u Pl. 128 KO Žepče-van, DS korisnik Općina Žepče  udio 1/1.

b)      k.č. 725/36  zv. „Podovi“, oranica/njiva 4 klase, površine 480 m2, upisana u Pl. 128 KOŽepče-van, DS korisnik Općina Žepče  udio 1/1.

c)      k.č. 725/37  zv. „Podovi“, oranica/njiva 4 klase, površine 480 m2, upisana u Pl. 128 KO Žepče-van, DS korisnik Općina Žepče  udio 1/1.

d)      k.č. 725/38  zv. „Podovi“, oranica/njiva 4 klase, površine 480 m2, upisana u Pl. 128 KO Žepče-van, DS korisnik Općina Žepče  udio 1/1.

e)      k.č. 725/147  zv. „Podovi“, oranica/njiva 4 klase, površine 480 m2, upisana u Pl. 128 KO Žepče-van, DS korisnik Općina Žepče  udio 1/1.

 

 

2.  NAMJENA

Namjena zemljišta iz točke 1. ovog oglasa je izgradnja  obiteljskih stambenih kuća. 

 

3. POČETNA PRODAJNA CIJENA

Početna cijena jedne građevinske  parcele iz točke 1. ovog oglasa iznosi  4.800,00KM.

Renta  će se utvrditi u postupku izdavanja odobrenja za građenje.

 

4. VRIJEME RAZGLEDANJA PARCELE I UVID U DOKUMENTACIJU 

Parcele koje su predmet licitiranja po ovom oglasu može se neposredno razgledati svakog  radnog dana od 7,0-15,30 sati i to za vrijeme trajanja oglasa o licitiranju.

Uvid u vlasničku, odnosno zemljišno-knjižnu, geodetsko-tehničku, prostorno-plansku i drugu dokumentaciju može se izvršiti svakog radnog dana u prostorijama Službe za graditeljstvo i prostorno uređenje.

 

5. DAN I MJESTO ODRŽAVANJA LICITIRANJA

Licitiranje će se održati u zgradi Općine Žepče ured broj 5., dana   11.09..2017. godine,  s početkom u 11,00 sati  parcele  kč. 725/35; 12,00 sati parcele 725/36;  13,00 sati parcele 725/37;  14,00 sati parcele 725/38  i 15,00 sati parcele 725/147.

 

 

6. JAMČEVINA, POREZ I TROŠKOVI ZAKLJUČENJA KUPOPRODAJNOG UGOVORA

Jamčevina  koju je dužan uplatiti svaki sudionik licitiranja iznosi 10% od početne cijene.

Iznos jamčevine sudionik licitiranja dužan je uplatiti na  Depozitni račun Općine Žepče br.  3380002210835421 UNI-CREDIT BANK, Općina 105., vrsta prihoda 722431., svrha doznake: jamčevina  za kupnju zemljišta označenog kao  k.č. _____ (navesti točan broj parcele).

Pravo prvenstva za kupnju zemljišta iz točke 1. Oglasa ima onaj sudionik koji ponudi najveću cijenu u odnosu na početnu cijenu.

Neuspjelim sudionicima  licitiranja će iznos uplaćene jamčevine biti vraćen.  Sudioniku koji uspije na licitiranju odnosno kupi licitiranu nekretninu, jamčevina se uračunava u  izlicitiranu cijenu.

U slučaju da sudionik licitiranja, koji uspije na licitiranju (kupac), ne pristupi zaključenju kupoprodajnog ugovora, nema pravo na povrat jamčevine.

Troškove notarske obrade kupoprodajnog  ugovora   plaća kupac.

Svaki sudionik licitiranja je dužan na ime sudjelovanja  na licitiranju uplatiti iznos od 200,00 KM  na   Depozitni račun Općine Žepče br.  3380002210835421 UNI-CREDIT BANK,   Općina 105., vrsta prihoda 722449, s naznakom „naknada za sudjelovanje  na  licitiranju“.   Ova naknada se ne vraća sudionicima  licitiranja.  

 

7. NAČIN I UVJETI PLAĆANJA KUPOPRODAJNE CIJENE

Kupac je dužan konačni iznos licitirane cijene uplatiti jednokratno u roku od 15 dana od dana potpisivanja  kupoprodajnog  ugovora.

 

8. VRIJEME I NAČIN PREDAJE NEKRETNINE U POSJED KUPCU

Kupac može ući u posjed kupljene parcele odmah po zaključenju ugovora.

 

 9. PRAVO SUDJELOVANJA NA LICITIRANJU

Pravo sudjelovanja u postupku licitiranja imaju  invalidi  paraplegičari i  mladi   koji nemaju u vlasništvu   zemljište pogodno za gradnju obiteljskih kuća, a prvi put rješavaju stambeno pitanje.

Ako osoba sudjeluje na licitiranju putem punomoćnika , punomoć mora biti sačinjena u formi notarske obrađene isprave.

 

10. UVJETI ODRŽAVANJA LICITACIJE

Licitacija se može održati samo ako na njoj sudjeluju  najmanje dva sudionika.

Ako se na licitiranju javi samo jedan od sudionika, Povjerenstvo može pristupiti postupku prodaje neposrednom  pogodbom, pod uvjetom da cijena ne može biti manja od početne cijene objavljene u oglasu.

 

11.   DOKUMENTACIJA

 Uz prijavu  na oglas potrebno je priložiti slijedeću dokumentaciju:

-  naziv i adresu podnositelja prijave, kontakt telefon.

-  broj   katastarske čestice za koju se natječe,   

-  ovjerenu kopiju osobne iskaznice,

- dokaz o ne posjedovanju  stana i zemljišta

-  dokaz o invaliditetu

-  uplatnice iz točke 6 oglasa

-  punomoć   

 

12  DOSTAVA PONUDA  

Prijave sa potrebnim prilozima dostaviti u zatvorenoj kuverti s naznakom: Općina Žepče, Služba za graditeljstvo i prostorno uređenje, „Prijava za  sudjelovanje  na licitiranju parcele k.č. ________“.   Ne otvarati!

Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Prijave se predaju poštom ili na Prijemnom uredu Općine Žepče, do 15,30 sati zadnjeg dana isteka roka za predaju. Pošiljke upućene poštom trebaju također stići na prijemni ured do tog vremena.


  • Posljednje