JAVNI OGLAS PRODAJI GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA NEPOSREDNOM POGODBOM

J A V N I  O G L A S

PRODAJI GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

NEPOSREDNOM POGODBOM

 

  1. Predmet  prodaje po ovom oglasu je građevinsko zemljište u posjedu  Općine Žepče u Novom Naselju Općina Žepče  označeno sa:

 

a)      k.č. 633/131  zv. „Biljuva“, oranica/njiva 3 klase, površine 665 m2, upisana u Pl. 128 KO Žepče-van, DS korisnik Općina Žepče  udio 1/1, čija cijena iznosi 10,5 KM/m2, što ukupno iznosi 6.982,50 KM koje sa parcelama k.č. 627/3 posjednik Aldin Alić, Amir Alić, Mehmedalija Alić, Zemir Alić i Aldijana Ćatić svi dijelom 1/5 upisana u Pl. 512 KO Žepče-vani i k.č. 627/4 posjednik Mehmedalija Alić, upisana u Pl. 1787 KO Žepče-van čini jednu urbanističko građevinsku parcelu prema regulacionom planu grada Žepča.

b)      k.č. 633/132  zv. „Biljuva“, oranica/njiva 3 klase, površine 31 m2, upisana u Pl. 128 KO Žepče-van, DS korisnik Općina Žepče  udio 1/1, čija cijena iznosi 5,6 KM/m2, što ukupno iznosi 173,60 KM koje sa parcelama k.č. 633/53 i k.č. 633/54 posjednik  Boris Lupić, upisana u Pl. 1443 KO Žepče-van čini jednu urbanističko građevinsku parcelu prema regulacionom planu grada Žepča.

c)      k.č. 633/133  zv. „Biljuva“, oranica/njiva 3 klase, površine 272 m2, upisana u Pl. 128 KO Žepče-van, DS korisnik Općina Žepče  udio 1/1, čija cijena iznosi 5,6 KM/m2,što ukupno iznosi 1.523,20 KM koje sa parcelom k.č. 633/4   posjednik  Ivona Jakovljević, upisana u Pl. 1421 KO Žepče-van čini jednu urbanističko građevinsku parcelu prema regulacionom planu grada Žepča.

d)     k.č. 633/134  zv. „Biljuva“, oranica/njiva 3 klase, površine 397 m2, upisana u Pl. 128 KO Žepče-van, DS korisnik Općina Žepče  udio 1/1, čija cijena iznosi 5,6 KM/m2, što ukupno iznosi 2.223,20 KM koje sa parcelom k.č. 633/22   posjednik   Ivo Ćosić, upisana u Pl. 1432 KO Žepče-van čini jednu urbanističko građevinsku parcelu prema regulacionom planu grada Žepča.

e)      k.č. 633/136  zv. „Biljuva“, oranica/njiva 3 klase, površine 380 m2, upisana u Pl. 128 KO Žepče-van, DS korisnik Općina Žepče  udio 1/1, čija cijena iznosi 5,6 KM/m2, što ukupno iznosi 2.128,00 KM koje sa parcelom k.č. 633/37   posjednik   Marko Tadić, upisana u Pl. 1457 KO Žepče-van čini jednu urbanističko građevinsku parcelu prema regulacionom planu grada Žepča.

f)       k.č. 633/137  zv. „Biljuva“, oranica/njiva 3 klase, površine 387 m2, upisana u Pl. 128 KO Žepče-van, DS korisnik Općina Žepče  udio 1/1, čija cijena iznosi 5,6 KM/m2, što ukupno iznosi 2.167,20 KM koje sa parcelom k.č. 633/42   posjednik  Josip Knezović, upisana u Pl. 1418 KO Žepče-van čini jednu urbanističko građevinsku parcelu prema regulacionom planu grada Žepča.

g)      k.č. 633/138  zv. „Biljuva“, oranica/njiva 3 klase, površine 348 m2, upisana u Pl. 128 KO Žepče-van, DS korisnik Općina Žepče  udio 1/1, čija cijena iznosi 5,6 KM/m2, što ukupno iznosi 1.948,80 KM koje sa parcelom k.č. 633/51   posjednik   Štefo Balukčić, upisana u Pl. 1409 KO Žepče-van čini jednu urbanističko građevinsku parcelu prema regulacionom planu grada Žepča.

h)      k.č. 633/139  zv. „Biljuva“, oranica/njiva 3 klase, površine 357 m2, upisana u Pl. 128 KO Žepče-van, DS korisnik Općina Žepče  udio 1/1, čija cijena iznosi 5,6 KM/m2, što ukupno iznosi 1.999,20 KM koje sa parcelom k.č. 633/60   posjednik  Ivica Maličević, upisana u Pl. 1469 KO Žepče-van čini jednu urbanističko građevinsku parcelu prema regulacionom planu grada Žepča.

i)        k.č. 725/228  zv. „Podovi“, oranica/njiva 4 klase, površine 446 m2, upisana u Pl. 128 KO Žepče-van, DS korisnik Općina Žepče  udio 1/1, čija cijena iznosi 10,50 KM/m2, što ukupno iznosi 4.683,00 KM koje sa parcelom k.č. 725/145   posjednik Vijeko Zrno, upisana u Pl. 1492 KO Žepče-van čini jednu urbanističko građevinsku parcelu prema regulacionom planu grada Žepča.

  

  1. NAMJENA

Namjena zemljišta iz točke 1. ovog oglasa je oblikovanje građevinske parcele  prema Regulacionom planu grada Žepča - Odluci o usvajanju parcijalne izmjene regulacionog plana grada Žepča („Službeni glasnik općine Žepče“, broj 4/17.

 

  1. DAN I MJESTO  OTVARANJA PRIJAVA

Otvaranja pristiglih prijava izvršit će se   u zgradi Općine Žepče ured broj 5., dana   06.11.2017. godine,  s početkom u 11,00 sati.

 

  1. JAMČEVINA, POREZ I TROŠKOVI ZAKLJUČENJA KUPOPRODAJNOG UGOVORA

Jamčevina  koju je dužan uplatiti svaki sudionik   iznosi 10% od početne cijene.

Iznos jamčevine sudionik  dužan je uplatiti na  Depozitni račun Općine Žepče br.  3380002210835421 UNI-CREDIT BANK, Općina 105., vrsta prihoda 722431., svrha doznake: jamčevina  za kupnju zemljišta označenog kao  k.č. _____ (navesti točan broj parcele).

 

Pravo  za kupnju zemljišta iz točke 1. Oglasa ima  vlasnik-ci parcele čije zemljište zajedno sa zemljištem u vlasništvu općine Žepče čini urbanističko-građevinsku parcelu.

 

Troškove notarske obrade kupoprodajnog  ugovora   plaća kupac.

 

  1. NAČIN I UVJETI PLAĆANJA KUPOPRODAJNE CIJENE

Kupac je dužan konačni iznos  utvrđene cijene uplatiti jednokratno u roku od 15 dana od dana potpisivanja  kupoprodajnog  ugovora.

 

  1. VRIJEME I NAČIN PREDAJE NEKRETNINE U POSJED KUPCU

Kupac može ući u posjed kupljene parcele odmah po zaključenju ugovora.

 

  1. DOKUMENTACIJA

      Uz prijavu  na oglas potrebno je priložiti slijedeću dokumentaciju:

-  naziv i adresu podnositelja prijave, kontakt telefon.

-  broj   katastarske čestice     

-  ovjerenu kopiju osobne iskaznice,

-  uplatnicu iz točke 4 oglasa

 

 8. DOSTAVA PONUDA  

Prijave sa potrebnim prilozima dostaviti u  Općina Žepče, Služba za graditeljstvo i prostorno uređenje, „Prijava za   kupovinu  parcele k.č. ________“.    

Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Prijave se predaju poštom ili na Prijemnom uredu Općine Žepče, do 15,30 sati zadnjeg dana isteka roka za predaju. Pošiljke upućene poštom trebaju također stići na prijemni ured do tog vremena.