Konkurs Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK za dodjelu stipendija studentima I i II ciklusa studija za akademsku 2017/18. godinu

Na osnovu Zaključka o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava na poziciji „Tekući transfer za stipendiranje studenata“ Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu, broj: 02-14-3413/18 od 26.02.2018. godine, Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona r a s p i s u j e


K O N K U R S

za dodjelu stipendija redovnim studentima prvog i drugog ciklusa studija s prebivalištem 

na području Zeničko-dobojskog kantona za akademsku 2017/2018. godinu

 

Pravo učešća na konkursu imaju kandidati koji ispunjavaju sljedeće uslove:
a)da su državljani Bosne i Hercegovine;
b)da imaju prebivalište na području Zeničko-dobojskog kantona;
c)da su redovni studenti prvog ili drugog ciklusa studija na visokoškolskim
    ustanovama u Bosni i Hercegovini ili izvan Bosne i Hercegovine, bez obzira
    na način finansiranja studija (redovni koje finansira osnivač visokoškolske
    ustanove i redovni samofinansirajući);
d)da su upisali ljetni semestar akademske 2017/2018. godine;
e)da nisu stariji od 30 godina i da nisu ni u kakvom radnom odnosu.
 
Pravo učešća na konkursu nemaju:
a)studenti koji koriste usluge smještaja i ishrane u studentskim centrima;
b)studenti koji primaju stipendiju od drugog stipenditora;
c)studenti za koje je utvrđeno da su, protivno datoj izjavi u prethodnoj
    akademskoj godini, primili stipendiju od drugog stipenditora;
d)studenti koji obnavljaju godinu studija, odnosno studenti koji su već
    jednom dobili stipendiju za određenu godinu studija ne mogu dobiti
    stipendiju za istu godinu studija na istom ili drugom fakultetu;
e)studenti u statusu apsolventa;
f)studenti koji su u akademskoj 2016/2017. godini ostvarili pravo na
   stipendiju kao studenti prve godine studija, a u akademskoj 2017/2018. godini
   ponovo upisali prvu godinu studija na nekom drugom fakultetu ili su ponovo
   upisali prvu godinu na istom fakultetu na drugom studijskom programu,

Uz prijavu na konkurs potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci);
 • prijava prebivališta (ne starija od 6 mjeseci);
 • uvjerenje da je kandidat prvi put upisao odgovarajuću godinu studija u statusu redovnog studenta (obavezan podatak o ciklusu studija i semestru);
 • za studente prve godine prvog ciklusa studija svjedodžbe I - IV razreda srednje škole;
 • za studente prve godine prvog ciklusa studija dokaz o izboru učenika generacije u srednjoj školi;
 • za studente druge i viših godina prvog ciklusa studija uvjerenje visokoškolske ustanove o svim položenim ispitima tokom cjelokupnog prethodnog studija s izvedenom prosječnom ocjenom, uključujući i ispite položene u akademskoj 2017/2018. godini;
 • za studente drugog ciklusa studija uvjerenje visokoškolske ustanove o svim položenim ispitima tokom cjelokupnog prethodnog studija s izvedenom prosječnom ocjenom, uključujući i ispite položene u akademskoj 2017/2018. godini (kao dokaz o položenim ispitima u prvom ciklusu studija moguće dostaviti dodatak diplomi, ukoliko postoji izvedena prosječna ocjena);
 • izjava o zajedničkom domaćinstvu - kućna lista (ovjerena u šalter sali grada/općine, ne starija od 6 mjeseci);
 • dokaz o statusu i primanjima za sve članove domaćinstva (za zaposlene uvjerenje pravnog lica o prosjeku posljednje tri mjesečne plaće; za privatne poduzetnike uvjerenje nadležne porezne ispostave o izmirenim poreznim obavezama vlasnika samostalne djelatnosti i uvjerenje o ostvarenom dohotku za 2017. godinu; za penzionere kopija posljednjeg čeka od penzije; za nezaposlene uvjerenje Službe za zapošljavanje; za nezaposlene koji nisu na evidenciji Službe za zapošljavanje kopija zdravstvene knjižice; za redovne učenike/studente uvjerenje o statusu; za članove domaćinstva mlađe od 6 godina, koji nisu školski obveznici, kopija izvoda iz matične knjige rođenih, bez dodatnog ovjeravanja i neovisno od datuma izdavanja dokumenta);
NAPOMENA: Kandidati čija ukupna mjesečna primanja porodice po članu domaćinstva prelaze 300 KM, što znači da ne ostvaruju bodove po osnovu materijalnog statusa, nemaju obavezu dostavljanja dokaza o statusu i primanjima za svakog člana domaćinstva, a smatraće se da je dokumentacija potpuna.
 • dokaz o socijalnom statusu (studenti bez oba roditelja i studenti s invaliditetom);
 • dokaz o pripadnosti romskoj nacinalnosti (ovjerena izjava kandidata i potvrda registriranog romskog udruženja);
 • rodni list
 • ovjerenu izjavu:
  a) izjava kandidata da ne prima stipendiju od drugog stipenditora
  b) izjava kandidata da nije ni u kakvom radnom odnosu.
 • potvrda o tekućem računu
Kandidati koji studiraju izvan Bosne i Hercegovine dužni su dostaviti uvjerenje koje izdaje visokoškolska ustanova prevedeno na jedan od službenih jezika BiH, kao i informaciju o sistemu ocjenjivanja, ukoliko se razlikuje od sistema ocjenjivanja u BiH.
 
Kriteriji za dodjelu stipendija bit će objavljeni na web adresi Zeničko-dobojskog kantona: www.zdk.ba.
 
Bodovanje vrše komisije resornih gradskih/općinskih službi te objavljuju Preliminarnu i Konačnu preliminarnu listu kandidata koji su u konkurenciji za dodjelu stipendija. Kandidati za koje komisije osnovano utvrde da su dostavili netačne podatke neće biti uvršteni na Konačnu preliminarnu listu. Pravo na stipendiju ostvaruju kandidati koji su potvrđeni i na Konačnoj listi, a koju utvrđuje Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport.
 
Nakon objavljivanja Konačne liste, korisnici stipendije dužni su dostaviti komisiji broj svog tekućeg računa i broj transakcijskog računa banke na koji će se izvršiti uplata sredstava.
 
Dokumenti koji se dostavljaju kao dokaz o ispunjavanju uslova moraju biti originali ili ovjerene kopije.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja (konkurs objavljen u listu „Naša riječ“ i listu „Oslobođenje“ od 13.03.2018. godine).

Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na pisarnicu grada/općine gdje student ima prebivalište ili putem pošte na adresu grada/općine, sa naznakom „Prijava na konkurs za dodjelu stipendija Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport“.

 • Posljednje