Općinski načelnik

MATO ZOVKO

diplomirani pravnik

Tel: 032 888 601

Fax: 032 888 609

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Funkcija Općinskog načelnika

 

Općinski načelnik, kao izvršni organ Općine, u okviru svoje nadležnosti:

 

- Predstavlja i zastupa Općinu u skladu sa Ustavom, zakonom i Statutom,

- Donosi akte iz svoje nadležnosti,

- Izrađuje i Općinskom vijeću na usvajanje podnosi nacrt i prijedlog proračuna, ekonomske planove, razvojne planove, investicione programe, prostorne i urbanističke planove i ostale planske i regulatorne dokumente koji se odnose na korištenje i upravljanje zemljištem, uključujući zoniranje i korištenje javnog zemljišta,

- Predlaže odluke i druge opće akte Općinskom vijeću,

- Provodi politiku Općine u skladu sa odlukama Općinskog vijeća, izvršava proračun Općine i osigurava primjenu odluka i drugih akata Općinskog vijeća,

- Izvršava zakone i druge propise čije je izvršenje povjereno Općini,

- Utvrđuje organizaciju službi za upravu i drugih službi Općine na način da osigura efikasno i efektivno vršenje poslova iz nadležnosti Općine,

- Donosi pravilnik o unutarnjoj organizaciji službi Općine kojim osigurava kompetentnu, proaktivnu, odgovornu, otvorenu, efikasnu i efektivnu administraciju,

- Realizira suradnju jedinica lokalne samouprave s drugim općinama, gradovima, međunarodnim i drugim organizacijama u skladu sa odlukama i zaključcima Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela,

- Podnosi izvješće Općinskom vijeću o svome radu i o radu službi za upravu za proteklu godinu,

- Obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, drugim propisima, ovim Statutom i aktima Općinskog vijeća.

 


Životopis

Rođen je 09.01.1959.godine u Papratnici, općina Žepče, gdje mu je i sada prebivalište.

Oženjen je i ima troje djece.

Osnovnu školu završio je u Žepču, a Gimnaziju u Zavidovićima.

Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Sarajevu 1983.godine. Radio u organima uprave općine Žepče i DP ''EKO'' Žepče.

Nakon višestranačkih izbora 1990. godine obavljao je funkciju Sekretara općine i Sekretara Sekretarijata za privredu i urbanizam.

Za vrijeme rata od 1992.godine bio pripadnik HVO i obavljao poslove Predstojnika opće uprave općine Žepče. Od 1995. pa do 2000.godine obavljao je funkciju Načelnika Općine Žepče.

Od 1998. do 2000. godine bio je zastupnik u Domu naroda Parlamenta F/BiH i u Skupštini Zeničko–Dobojskog kantona.

Od 2000. do 2002. godine bio je član Prijelaznog odbora općine Žepče i zastupnik u Zastupničkom domu Parlamenta F/BiH. Dana 26.11.2002.godine izabran za Načelnika općine Žepče.

Član Hrvatske demokratske zajednice BiH od 1990.godine, dopredsjednik OO HDZ BiH Žepče, te Član Predsjedništva HDZ BiH. Dugogodišnji sportaš i sportski radnik .

Na izborima 02.10.2004. i 05.10.2008. godine izabran za Općinskog načelnika općine Žepče.

Na lokalnim izborima 07.10.2012. godine ponovno izabran za Općinskog načelnika općine Žepče.