Općinski načelnik

MATO ZOVKO

diplomirani pravnik

Tel: 032 888 601

Fax: 032 888 609

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Funkcija Općinskog načelnika

 

Općinski načelnik, kao izvršni organ Općine, u okviru svoje nadležnosti:

 

- Predstavlja i zastupa Općinu u skladu sa Ustavom, zakonom i Statutom,

- Donosi akte iz svoje nadležnosti,

- Izrađuje i Općinskom vijeću na usvajanje podnosi nacrt i prijedlog proračuna, ekonomske planove, razvojne planove, investicione programe, prostorne i urbanističke planove i ostale planske i regulatorne dokumente koji se odnose na korištenje i upravljanje zemljištem, uključujući zoniranje i korištenje javnog zemljišta,

- Predlaže odluke i druge opće akte Općinskom vijeću,

- Provodi politiku Općine u skladu sa odlukama Općinskog vijeća, izvršava proračun Općine i osigurava primjenu odluka i drugih akata Općinskog vijeća,

- Izvršava zakone i druge propise čije je izvršenje povjereno Općini,

- Utvrđuje organizaciju službi za upravu i drugih službi Općine na način da osigura efikasno i efektivno vršenje poslova iz nadležnosti Općine,

- Donosi pravilnik o unutarnjoj organizaciji službi Općine kojim osigurava kompetentnu, proaktivnu, odgovornu, otvorenu, efikasnu i efektivnu administraciju,

- Realizira suradnju jedinica lokalne samouprave s drugim općinama, gradovima, međunarodnim i drugim organizacijama u skladu sa odlukama i zaključcima Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela,

- Podnosi izvješće Općinskom vijeću o svome radu i o radu službi za upravu za proteklu godinu,

- Obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, drugim propisima, ovim Statutom i aktima Općinskog vijeća.

 


Životopis

Rođen je 09.01.1959.godine u Papratnici, općina Žepče, gdje mu je i sada prebivalište.

Oženjen je i ima troje djece.

Osnovnu školu završio je u Žepču, a Gimnaziju u Zavidovićima.

Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Sarajevu 1983.godine. Radio u organima uprave općine Žepče i DP ''EKO'' Žepče.

Nakon višestranačkih izbora 1990. godine obavljao je funkciju Sekretara općine i Sekretara Sekretarijata za privredu i urbanizam.

Za vrijeme rata od 1992.godine bio pripadnik HVO i obavljao poslove Predstojnika opće uprave općine Žepče. Od 1995. pa do 2000.godine obavljao je funkciju Načelnika Općine Žepče.

Od 1998. do 2000. godine bio je zastupnik u Domu naroda Parlamenta F/BiH i u Skupštini Zeničko–Dobojskog kantona.

Od 2000. do 2002. godine bio je član Prijelaznog odbora općine Žepče i zastupnik u Zastupničkom domu Parlamenta F/BiH. Dana 26.11.2002.godine izabran za Načelnika općine Žepče.

Član Hrvatske demokratske zajednice BiH od 1990.godine, dopredsjednik OO HDZ BiH Žepče, te Član Predsjedništva HDZ BiH. Dugogodišnji sportaš i sportski radnik .

Na izborima 02.10.2004. i 05.10.2008. godine izabran za Općinskog načelnika općine Žepče.

Na lokalnim izborima 07.10.2012. godine ponovno izabran za Općinskog načelnika općine Žepče.

Na lokalnim izborima 02.10.2016. godine ponovno izabran za Općinskog načelnika općine Žepče.

 

IZVJEŠĆE O RADU 2015

IZVJEŠĆE O RADU 2016

IZVJEŠĆE O RADU 2017