MATO ZOVKO

diplomirani pravnik

Tel: 032 888 601

Fax: 032 888 609

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Funkcija Općinskog načelnika

 

Općinski načelnik, kao izvršni organ Općine, u okviru svoje nadležnosti:

 

- Predstavlja i zastupa Općinu u skladu sa Ustavom, zakonom i Statutom,

- Donosi akte iz svoje nadležnosti,

- Izrađuje i Općinskom vijeću na usvajanje podnosi nacrt i prijedlog proračuna, ekonomske planove, razvojne planove, investicione programe, prostorne i urbanističke planove i ostale planske i regulatorne dokumente koji se odnose na korištenje i upravljanje zemljištem, uključujući zoniranje i korištenje javnog zemljišta,

- Predlaže odluke i druge opće akte Općinskom vijeću,

- Provodi politiku Općine u skladu sa odlukama Općinskog vijeća, izvršava proračun Općine i osigurava primjenu odluka i drugih akata Općinskog vijeća,

- Izvršava zakone i druge propise čije je izvršenje povjereno Općini,

- Utvrđuje organizaciju službi za upravu i drugih službi Općine na način da osigura efikasno i efektivno vršenje poslova iz nadležnosti Općine,

- Donosi pravilnik o unutarnjoj organizaciji službi Općine kojim osigurava kompetentnu, proaktivnu, odgovornu, otvorenu, efikasnu i efektivnu administraciju,

- Realizira suradnju jedinica lokalne samouprave s drugim općinama, gradovima, međunarodnim i drugim organizacijama u skladu sa odlukama i zaključcima Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela,

- Podnosi izvješće Općinskom vijeću o svome radu i o radu službi za upravu za proteklu godinu,

- Obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, drugim propisima, ovim Statutom i aktima Općinskog vijeća.