Održana 24. sjednica OV Žepče

Danas, 28.03.2019.godine,održana je 24. sjednica Općinskog vijeća Žepče, na kojoj su prisustvovala 23 vijećnika.Na dnevnom redu se našlo ukupno 14 točaka, inicijativa nije bilo.

Prvu točku dnevnog reda,Godišnji obračun Proračuna Općine Žepče za 2018. godinu, je obrazložio općinski načelnik Mato Zovko. Druga točka dnevnog reda Godišnji plan rada općinske uprave za 2019.godinu i treća točka Plan implementacije kapitalnih projekata za 2019.godinu, su se također odnosile na rad općinske uprave. Općinski načelnik je naveo kako je posebno važno i pohvalno što su odmah početkom godine riješena 2 velika problema. Prvi je rješenje pitanja gradske kotlovnice, koju je Općina Žepče kupila, a drugi saniranje zatvorene deponije Trebetović i otvaranje pretovarne stanice. Klub vijećnika SDA i klub vijećnika HDZ-a su prihvatili i pohvalili rad Općinskog načelnika i općinske administracije.

Izvješće o radu JU „Dom zdravlja sa stacionarom“ za 2018.godinu kao četvrtu točku dnevnog reda je predstavila ravnateljica Doma zdravlja Žepče Ana Zlovečera. Kao peta točka dnevnog reda našlo se Izvješće o radu JU „Opća biblioteka“ Žepče za 2018.godinu, a na vijećnička pitanja vezana uz rad biblioteke je je odgovorila  ravnateljica Sabina Maličbegović. Šesta točka dnevnog reda je bilo Izvješće o radu Razvojne agencije Žepče za 2018.godinu, koje je predstavila direktorica RAŽ Branka Janko.

Sedmu točku Istraživanje zadovoljstva građana radom općinske uprave i općinskog vijeća za 2018 godinu prisutnima je obrazložio pomoćnik općinskog načelnika Ilija Barešić. Direktor JP „Komunalno“ d.o.o. Žepče Mirko Šumić i pomoćnik općinskog načelnika Namik Maličbegović obrazložili su osmu točku dnevnog reda Prijedlog odluke o vodovodu i kanalizaciji, s naglaskom kako će se težiti smanjenju cijene vode za poslovne subjekte.

Devetu i desetu točku Prijedlog odluke o načinu i uvjetima opterećenja pravom građenja nekretnina i Prijedlog odluke o stjecanju svojstva javnog dobra u općoj upotrebi je obrazložila tajnica OV Žepče Ivanka Borovac. Preostale točke dnevnog reda su bile Odluka o pristupanju parcijalnoj izmjeni Regulacionog plana grada Žepča i  Prijedlozi odluka o usvajanju parcijalnih izmjena Regulacionog plana grada Žepča koje je pojasnila pomoćnica Općinskog načelnika Brigita Lovrić. Sve točke dnevnog reda su usvojene.


  • Posljednje