Sa 20 prisutnih vijećnika, 27.06.2019. godine, održana je redovita 27. sjednica Općinskog vijeća Žepče, ujedno i posljednja do jesenjeg perioda. Sjednicu je otvorio predsjedavajući Muhamed Jusufović, nakon čega je otvoren prostor za vijećnička pitanja i inicijative.

Dva vijećnička pitanja postavio je Klub SDP Žepče. Prvo od njih odnosilo se na čišćenje jezera fekalija u MZ Begov Han, gdje su vijećnici SDP Žepče zahtijevali od Civilne zaštite Žepče da urgentno izađe na teren u pomenutoj mjesnoj zajednici (zaseok Polja - Dubac) i pristupi čišćenju jezera punog fekalija i otpadnih voda, a koje se nalazi u blizini stambenih jedinica te može biti uzrokom bolesti mještana. Općinski načelnik Mato Zovko dao je odgovor da je upoznat s problemom, te da su službe Općine Žepče već izlazile na teren, no da je problem nadležnosti gdje Željeznice FBiH nisu nadležne za održavanje pomenutog dijela iako je u neposrednoj blizini pruge, te da je to obaveza mještana. Također, Klub SDP BiH u OV Žepče je na prethodnim sjednicama OV Žepče postavio nekoliko vijećničkih pitanja na koje do današnje sjednice nije dobiven odgovor, te je to bilo drugo pitanje upućeno ovom tijelu. Također, odgovor je dao Općinski načelnik, da se pismeno dostavi popis pitanja na koje vijećnici iz reda SDP-a nisu dobili tražene odgovore.

Dnevni red sjednice prvobitno je sadržavao 11 točaka, a načelnik Zovko je pozvao vijećnike da prihvate dopunu sa još 3 točke, a to su: Odluka o prijenosu vlasništva JKP „Komunalac“ Begov Han na Općinu Žepče, te Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o općinskim administrativnim taksama, kao i Prijedlog Odluke o preuzimanju osnivačkih i vlasničkih prava i obaveza nad društvom RTV Herceg Bosna d.o.o. Mostar. Nakon kraće rasprave od strane vijećnika Kluba SDP BiH Žepče i SDA Žepče, Općinski načelnik je povukao treću točku.

Prva točka dnevnog reda, Prijedlog Odluke o načinu obračuna usluga prikupljanja i zbrinjavanja komunalnog otpada usvojena je sa 17 glasova „ZA“, 2 „PROTIV“ i 1 „SUZDRŽAN“. Po danas usvojenom Prijedlogu Odluke, građani će ubuduće uslugu odvoza komunalnog otpada plaćati po broju članova domaćinstva, umjesto dosadašnjeg obračuna po m2. Tako će domaćinstva koja broje 1 ili 2 člana plaćati 6,00 KM, 3-4 člana 8,00 KM, 5 i više članova 10,00 KM, za privremeno nastanjene kuće i stanove obračunava se minimalna naknada od 4,00 KM, te za vikendice 2,00 KM, bez PDV-a. Vijećnica ispred kluba HDZ-a Gordana Ćurić obrazložila je da je upućena i vijećnička inicijativa da se građanima slabijeg imovnog stanja, tj. socijalno ugroženim kategorijama i penzionerima, ova naknada smanji na 5,00 KM. JP „Komunalno“ d.o.o.  Žepče planira da u periodu od 1-2 godine proširi odvoz otpada na prostor svih mjesnih zajednica općine Žepče, što će ujedno uključiti i odvoz krutog otpada.

Točke 2., 3.,4., i 5., usvojene su jednoglasno a odnose se na: Dokument okvirnog Proračuna Općine Žepče za period 2020. - 2022. godina, Prijedlog Odluke o načinu i uslovima javne prodaje nekretnina - Golubinja,  Prijedlog Odluke o promjeni statusa nepokretnosti KO Golubinja i prijedlog Odluke o stavljanju u promet zemljišta. U ovim točkama radi se o prijenosu vlasništva s javnog dobra na Općinu Žepče.

Informacija o stanju neeksplodiranih ubojitih sredstava (NUS-a), minsko-eksplozivnih sredstava (MES-a) i deminiranju područja općine Žepče za 2018.godinu, bila je 6.točka Dnevnog reda, koja je jednoglasno usvojena i pohvaljena. Dodano je i to da se u 2019.godini planira čišćenje lokaliteta Žepče Jug, Hrastuša, Ljeskovica i 9 ili 10 lokacija na Debelom brdu, zavisno od raspoloživih sredstava.

Jednoglasno su usvojene i točke 7., 8., 9., 10., i 11. Odnosno Prijedlozi Odluka o pristupanju parcijalnih izmjena Regulacionog plana grada Žepče po zahtjevima: „Eagle tehnology“ d.o.o. Žepče, Edib i Indira Mehić, Ernad Berberović i Halida Pehlivanović, Damir Širić, te izgradnja zgrade Općinskog suda Žepče. Nova zgrada Suda gradit će se na lokalitetu preko puta Centra za socijalni rad, a zbog blizine PU Žepče, sa pripadajućim prostorom za parking.

Dopunjene točke Dnevnog reda 12. i 13. također su usvojene, a odnose se na Odluku o prijenosu vlasništva JKP „Komunalac“ Begov Han na Općinu Žepče, gdje se imovina nekadašnjeg pomenutog preduzeća prenosi na vlasništvo Općine Žepče, te Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o općinskim administrativnim taksama. Ova točka odnosi se na olakšicu privrednicima koji su plaćali administrativne takse pod povoljnijim uvjetima, te se ovom Odlukom ista proširuje i na obrt i srodne djelatnosti.

Sjednica je trajala dva sata, te je posljednja pred ljetnu sezonu godišnjih odmora. Naredna 28. sjednica bit će zakazana početkom jeseni ili ukoliko se ukaže potreba i ranije.