ODRŽANA OSMA REDOVNA SJEDNICA OV ŽEPČE

Osma redovna sjednica OV Žepče, ujedno i posljednja sjednica prije sezone godišnjih odmora, održana je danas, 20.07.2017., uz prisustvo  23 vijećnika.

Sjednica je obuhvatila 9 tačaka dnevnog reda, no prije početka, vijećnik OO SDP Žepče uputio je vijećničko pitanje i inicijativu vezano uz povećanje cijena usluga kablovske televizije Žepče.

Vijećnicima je dostavljen materijal u pismenoj formi u kojem se podnosi Inicijativa obustave naplate CATV Žepče po uvećanoj cijeni, te zahtijeva održavanje tematske sjednice posvećene funkcioniranju CATV i JU „Dom kulture“ Žepče. Također, Klub vijećnika SDP BiH Žepče podnio je Inicijativu za zaštitu učeničkog standarda kroz organizaciju izleta, ekskurzija i stručnih putovanja. Predlaže se da se u budućnosti, kada su u pitanju jednodnevne ili višednevne ekskurzije, izleti i stručna putovanja u organizaciju istih u tehničkom segmentu uključi Služba za opću upravu i društvene djelatnosti na način da se javnim putem, odnosno kroz ponude prijevoznika, utvrdi cijena po km i na taj način odabere prijevoznik, a da menadžmenti škola organizuju logistički dio ekskurzija.

Vijećničko pitanje Kluba vijećnika SDP Žepče glasilo je – Zašto u Općini Žepče nije provedena Javna rasprava na temu o novom Zakonu o obrazovanju. Na idućoj sjednici Skupštine ZDK na dnevnom redu će se naći novi Zakon o osnovnom i srednjem obrazovanju u ZDK. U svim drugim općinama kantona provedena je javna rasprava gdje su aktivno učešće uzeli prosvjetni radnici i ostali zainteresovani, te na taj način svojim prijedlozima direktno učestvovali u kreiranju novog Zakona. Kao logičan zaključak nameće se konstatacija da su uskraćivanjem javne rasprave na temu novog Zakona, uskraćena i prava prosvjetnih radnika u našoj Općini da iskažu svoj stav, iznesu svoje mišljenje i prijedloge na novi Zakon, što je apsolutno neprihvatljivo, stoji u vijećničkom pitanju Kluba poslanika SDP Žepče.

Nakon što je usvojen Dnevni red, otvorena je prva točka koja se odnosi na Informaciju o realizaciji MEG projekta u Općini Žepče. Projekat je predstavio menadžer Siniša Ubiparipović, te dao zadatke i ciljeve koje OV i općinska administracija treba da uradi u narednom periodu, kako bi bio odobren maksimalan iznos sredstava, odnosno 136.000 švicarskih franaka, koji bi se uložili u infrastrukuru i projekte vezane za okoliš. Vijećnici u narednom periodu imaju obavezu da poboljšaju komunikaciju sa građanima, da se provede anketa među građanima da li su zadovoljni radom OV Žepče, te da općinska administracija poboljša svoj rad, kako bi se dostigao maksimalan broj bodova što će onda u konačnici osigurati sredstva iz pomenutog projekta. Ova točka dnevnog reda je primljena k znanju jednoglasno.
Druga tačka dnevnog reda bio je Izvještaj o radu OV i stalnih radnih tijela za prvih 6 mjeseci tekuće godine. U prvih pola godine usvojene su skoro sve tačke dnevnog reda Vijeća, osim donošenja Odluke o vodozaštitnim zonama i adresni sistem na području općine, a što se očekuje da će biti realizovano do kraja ove godine. Data je sugestija Komisijama koje su formirane da poboljšaju svoj rad, jer velika većina istih nije još održala niti jednu sjednicu u prvih pola godine, izuzev Komisije za budžet i finansije koja je pohvaljena za svoj rad. Ova tačka je usvojena većinom glasova, 2 vijećnika su bila protiv i 1 suzdržan.

Prijedlog Odluke o obaveznim obukama vijećnika, razmatran je kao treća tačka Dnevnog reda, gdje su zaduženi vijećnici da se odazivaju obukama, a ne samo sjednicama Vijeća kada se prima paušal. Vijećnici su obavezani da se odazivaju obukama koje organizuje bilo koja organizacija, a posebno one koje se tiču realizacije projekata na području Općine Žepče. I ova tačka je usvojena jednoglasno.

Prijedlog Odluke o načinu i uvjetima Javne prodaje nekretnina, kao četvrta tačka, tretirao je prodaju parcela u Novom naselju. Naime, na tom dijelu se već prodalo nekoliko placeva namjenski za mlade bračne parove, čime se stimuliše ostanak te populacije na području općine Žepče, a sada se pokazalo da je moguće staviti u prodaju još pet placeva i donesena je Odluka da se ide u prodaju istih, nakon čega će općinski načelnik raspisati Javni poziv na koji će moći aplicirati mladi bračni parovi.
Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju objekata vodosnabdijevanja u Goliješnici i Lugu bila je peta točka dnevnog reda, koja je također usvojena jednoglasno. Javnost je upoznata da dugogodišnjim problemom vodosnabdijevanja na području Brankovića i okolnih naselja, te su građani uz saradnju Općine Žepče krenuli u izgradnju objekta, no jedna nekretnina je postala predmetom rasprava i obustave izgradnje. Današnjom Odlukom, izglasan je Javni interes, te će se ta nekretnina otkupiti, čime će se moći nastaviti sa izgradnjom objekta vodosnabdijevanja, koji će biti u vlasništvu preduzeća Komunalno d.o.o. Žepče.
Kao šesta tačka Dnevnog reda našla se Suglasnost na trasu autoceste na Koridoru Vc. Radi se o petlji koja se treba graditi na području Golubinje i taj proces rasprava trajao je oko dvije godine. Mještani i općinske vlasti su uspjeli usuglasiti stavove, no prije dva dana mještani su ponovo poslali dopis u kojem traže izmještanje petlje ne drugu lokaciju, koja tehnički nije izvodiva. Vijeće je na današnjoj sjednici stoga dalo jednoglasnu suglasnost za prethodno dogovorenu trasu.

Prijedlog Odluke o pristupanju izradi strategije razvoja općine Žepče za period 2018. – 2027. Godina, našao se kao sedma tačka Dnevnog reda. Općina već ima jednu Strategiju kojoj ističe rok, te je danas donesena odluka da se ide u izradu nove, koja treba da bude usvojena do kraja godine, jer je i ona na jedan način vezana uz MEG projekt.
Kao osma tačka Dnevnog reda bio je Prijedlog odluke o organizaciji i radu dimnjačarske djelatnosti. Vijeće je dobilo zahtjev od Ministarstva unutrašnjih poslova da organizuje ova djelatnost, što je proslijeđeno  Službi za privredu i finansije Općine Žepče. Vijeće je danas usvojilo ovaj Prijedlog da se ide u organizaciju dimnjačarske djelatnosti koja će obuhvatiti privatne objekte na užem području grada i javne ustanove na čitavom području općine.

Posljednja tačka Dnevnog reda bio je Prijedlog Odluke o imenovanju drugostepenog povjerenstva za rješavanje žalbi. Imenovana je Komisija od tri člana koja će se baviti pitanjima zaštite od požara.

Naredna sjednica OV Žepče planirana je za drugu polovinu septembra, nakon sezone godišnjih odmora.

 


  • Posljednje