ODRŽANA 9.SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA ŽEPČE

Nakon ljetne pauze, danas su vijećnici OV Žepče ponovo sjeli u svoje klupe na 9.redovnoj sjednici ovog tijela. Sjednici su se odazvala 23, od ukupno 25 vijećnika.

Na Dnevnom redu našlo se 15 tačaka o kojima se raspravljalo, a najviše pažnje izazvala je treća točka koja se odnosila na poskupljenje grijanja i kanalizacije.

Povodom ovog najavljenog poskupljenja, sjednicu Općinskog vijeća došla je pratiti nekolicina nezadovoljnih građana, koji zbog nedostatka prostora nisu mogli ostati u Sali, te se postigao dogovor da ostane 5 građana koji će zastupati interese svih nezadovoljnih. Klub vijećnika SDP Žepče zahtijevao je da se treća točka Dnevnog reda, o najavljenim poskupljenjima, ne razmatra, no većina je bila protiv, nakon čega je usvojen Dnevni red i pristupljeno je vijećničkim pitanjima.

Prva točka Dnevnog reda bila je Izvješće o izvršenju budžeta općine Žepče za period od prvog do šestog mjeseca tekuće godine. Planirani budžet za prvih 6 mjeseci izvršen je planiranom dinamikom od 48,5 %, te je kao takvo i usvojeno Izvješće sa 19 glasova za, 3 protiv i 1 uzdržanim.

Druga točka se odnosila na Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja povodom Dana općine. Obzirom da se na raspisani natječaj za dodjelu nagrade Općine Žepče nije niko prijavio, tako ove godine i neće biti dodjeljivana godišnja i nagrada za životno djelo.

Treća točka izazvala je burne reakcije, to jeste Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Cjenovnika komunalnih usluga, tačnije grijanja i kanalizacije. Direktor JP „Komunalno“ d.o.o. Žepče obrazložio je razlog poskupljenja, koji leži u samom poskupljenju uglja. Dosadašnja cijena uglja iznosila je 60 KM, dok je ove godine 94 KM. Ovo preduzeće tokom jedne grijne sezone utroši oko  4.000 tona, što bi po pomenutoj cijeni stvorilo gubitke u iznosu oko 120.000,00 KM. Iako je menadžment u saradnji sa Općinom pokušavalo iznaći rješenja da se namiri pomenuti gubitak, najzad se moralo pristupiti povećanju cijena grijanja i kanalizacije. Dosadašnja cijena iznosila je 2,00 KM/m2, a nova cijena će biti 2,50 KM/m2. Obzirom da ni to nije dovoljno da se pokriju troškovi, donesena je Odluka da se poveća i cijena kanalizacije, koja je godinama ista, bez obzira što je Općina obezbijedila i kolektor i prečistač otpadnih voda, što takođe iziskuje troškove. Predloženo je da se cijena poveća na 35% cijene utrošene vode po domaćinstvu.

Za govornicom je uslijedila burna rasprava. U ime nezadovoljnih građana za govornicom se obratio Halil Purak koji je ukazao na veliki broj penzionera sa minimalnim primanjima, kojima će navedeno poskupljenje biti težak udar na, ionako siromašan džep. Ispred kluba SDP-a obratio se vijećnik Elvis Botić koji je zahtijevao od općinskog načelnika i vijećnika da iznađu drugo rješenje ili da se subvencioniraju pogođeni građani, no ipak na kraju, usvojena je Odluka o poskupljenju grijanja po cijeni od 2,50 KM/m2 i kanalizacije za 35% od cijene utroška vode. Ispred kluba HDZ-a Gordana Ćurić je iznijela prijedlog da se sa povećanjem cijene kanalizacije krene u realizaciju od 01.01.2018.godine, dok će se s poskupljenjem grijanja krenuti od početka grijne sezone.

Nakon ove Odluke pristupilo se sljedećim tačkama Dnevnog reda, odnosno Prijedlogu Odluke o načinu i uslovima prodaje nekretnina neposrednom pogodbom, Prijedlogu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o naknadama za vatrogastvo, Saglasnosti za mogućnost dodjele koncesije za eksploataciju mineralne i izvorske vode na lokalitetu Ponijevo, Saglasnosti za mogućnost dodjele koncesije o izgradnji trafostanice „Spomenik 2“, Prijedlogu Odluke o ispitivanju zadovoljstva građana o radu lokalne uprave i o radu Općinskog vijeća, Prijedlogu Odluke o direktnom učešću građana u lokalnoj samoupravi, Prijedlogu Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanje vanjskih članova radnih tijela Općine Žepče, te Prijedlozima Odluka o pristupanju parcijalne izmjene Regulacionog plana grada Žepče po zahtjevima Šimić Šime, „Hunes“ d.o.o. i Husičić Nesiba, Marić Vinka i Kadić Sejida i posljednja točka Dnevnog reda Dopuna popisa legalizovanih akata iz bivše Općine Žepče sa sjedištem u Begovom Hanu. Sve pomenute tačke usvojene su većinom glasova.